Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

10. Bijdragen

 20122011
   
Exploitatiebijdragen Rijksoverheid816838
Amortisatie investeringsbijdragen416415
Gebruiksvergoeding251239
Totaal1.4831.492

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

Deze verantwoorde bijdragen ad EUR 816 miljoen (2011: EUR 838 miljoen) betreffen de van de Rijksoverheid verkregen middelen voor capaciteitsmanagement, verkeersleiding, onderhoud en kapitaallasten van het landelijke railnet. De verantwoorde bijdragen bestaan uit de onderstaande componenten: 

Specificatie opbouw exploitatiebijdragen20122011
   
Initiële beschikking op (subsidie-)aanvraag1.1651.224
Aanvullende subsidiebeschikking12-23
Vaststelling subsidie00
 1.1771.201
   
Overige (project-)beschikkingen5225
Overloop vanuit beschikkingen voorgaand jaar728
 5953
 1.2361.254
   
Financiering investeringswerken-363-344
Reservering Fonds winterweer0-8
Keyrail-27-35
Vrijval beschikte middelen-25-23
Overheveling projecten naar volgend jaar-5-6
 -420-416
Totaal exploitatiebijdragen816838

Amortisatie Investeringsbijdrage

 20122011
   
Totaal416415

De amortisatie betreft de door de Rijksoverheid of derden betaalde vergoedingen voor investeringsprojecten. Deze vrijval vindt plaats naar rato van afschrijvingen en desinvesteringen op de door genoemde partijen gefinancierde materiĆ«le vaste activa.

Gebruiksvergoeding

 20122011
   
Opbrengsten gebruiksvergoeding255242
Prestatieregelingen-4-3
Totaal251239

De in rekening gebrachte gebruiksvergoeding bedraagt EUR 255 miljoen (2011: EUR 242 miljoen), waarvan 239 EUR miljoen (2011: EUR 228 miljoen) voor personenvervoerders en EUR 16 miljoen (2011: EUR 14 miljoen) voor goederenvervoerders en overige vervoerders. Deze bedragen hebben betrekking op de aan spoorwegondernemingen in rekening gebrachte vergoedingen voor het gebruik van het gemengde net inclusief HSL-Zuid. De toename van EUR 13 miljoen ten opzichte van 2011 is te verklaren door enerzijds een positief volume-effect van EUR 3 miljoen en anderzijds een positief prijseffect van EUR 10 miljoen. Het volume-effect heeft betrekking op een toename van het reizigersvervoer. Daarnaast is er voor EUR 4 miljoen verrekend met de spoorwegondernemingen vanwege overeengekomen prestatieregelingen met betrekking tot verstoringen van het treinverkeer.