Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Strategie

Het spoorsysteem is nog te kwetsbaar voor verstoringen om problemen snel op te kunnen lossen. Daarom werkt ProRail aan een robuuster spoor dat groei aankan, minder gevoelig is voor verstoringen, sneller kan worden hersteld en lagere kosten vraagt. We gaan vermijdbare ongevallen en verstoringen voorkomen, willen structureel de punctualiteit hooghouden en zetten op het gebied van duurzaamheid extra stappen, bijvoorbeeld in de reductie van ons energiegebruik. Met daarbij een grote focus op onze kernopdracht: zorgen voor een spoor waarop de treinen voorspelbaar en betrouwbaar blijven rijden, 24/7.

Strategische doelen

Om dit te bereiken is ProRail een ambitieus veranderprogramma begonnen waarin 4 strategische doelen centraal staan:

Veilig spoor – nul vermijdbare ongevallen

Het terugdringen van roodseinpassages, het beperken van het aantal riskante en onbeveiligde overwegen en het scheppen van de voorwaarden voor veilig werken.

Betrouwbaar spoor – nul vermijdbare verstoringen

Meer en beter preventief onderhoud laten plegen aan het spoor en scherpe analyses maken van terugkerende storingen.

Punctueel spoor – verdere verhoging punctualiteit

Het verkorten van de hersteltijd en sneller herstel van het treinverkeer na een verstoring en geen uitloop meer van werkzaamheden.

Duurzaam spoor – 20% minder energie verbruiken en de hoogste trede van de CO2 –prestatieladder bereiken

Meer innovatieve spoortechnologie toepassen en duurzame materialen gebruiken en duurzame stations ontwikkelen.


Deze doelstellingen hebben we geformuleerd in reactie op de ontwikkelingen om ons heen en de verwachtingen die onze omgeving ten aanzien van ProRail heeft. We hebben ten aanzien van deze doelstellingen zogenoemde ‘challengesessies’ gehouden, waarbij de inhoud van het conceptprogramma is gedeeld met diverse externe partijen (zoals vervoerders, havenbedrijven, ingenieursbureaus, concessieverleners, aannemers en reizigersorganisaties). De uitkomst van deze sessies heeft een plek gekregen in onderstaande 7 veranderopdrachten.

7 veranderopdrachten

Om deze doelen in 2015 te bereiken zijn in overleg met diverse stakeholders in 2012 7 veranderopdrachten geformuleerd:

1 Vergroten van de veiligheid

2 Lean: klantgericht en continu verbeteren

3 Robuuster en punctueler spoornet

4 Capaciteit voor meer treinen

5 Meer innovatief en duurzaam

6 Resultaatgericht en kostenbewust

7 Adequate scenario’s voor de toekomst.

Vergroten van de veiligheid

Het moet veiliger op het spoor. ProRail wil toe naar nul vermijdbare ongevallen. Er mogen dus geen ongevallen meer voorkomen die we hadden kunnen voorkomen. De scope daarbij is: veilig leven, veilig werken, veilig reizen, security en veiligheidscultuur. We bereiken onze doelstellingen door met prioriteit te werken aan het verminderen van roodseinpassages (STS’en) en treinbotsingen, het verminderen van het aantal risico-overwegen en onbeveiligde overwegen en het besteden van extra aandacht voor veilig werken en gedrag.

Bekijk het artikel veilig reizen, leven en werken.

Lean: klantgericht en continu verbeteren

Weten wie onze klant is, welke prestaties we leveren en inzicht in welk steentje iedereen daaraan bijdraagt. Daar gaat Lean ProRail bij helpen. Lean leert ons te werken in een keten naar de klant. We boren het aanwezige vakmanschap en enthousiasme in onze organisatie aan, met als uiteindelijk doel dat iedere medewerker continu met verbetering bezig is. Op deze manier draagt Lean dus bij aan de programmadoelen en aan een verandering naar een klantgerichtere cultuur en bedrijfsinrichting.

Robuuster en punctueler spoornet

Elke keer dat het misgaat op het spoor, zijn nog te veel reizigers de dupe. ProRail streeft naar nul vermijdbare verstoringen, geen slechte dagen op het spoor en een hogere punctualiteit van de treindienst met minder uitval van treinen. Daarvoor starten we onder meer een wisselverbeterprogramma, gaan we samen met vervoerders (concessieteams) storingsoorzaken per corridor analyseren en wegnemen en maken we een fundamenteel re-design van de be- en bijsturing.

Bekijk het artikel treinen op tijd en verstoringen verholpen.

Meer capaciteit voor treinen

Planning = uitvoering en uitvoering = planning. Dat is waar we elke dienstregeling aan werken. Om te testen of een plan uitvoerbaar is, breiden we onze gereedschapskist uit met simulatoren. We gaan voor een conflictvrije dienstregeling met voldoende ruimte voor vervoersgroei, bijsturing en onderhoud. Hiervoor ontwikkelen we ontwerpprincipes die zijn gericht op een vereenvoudiging van de infrastructuur en versoepeling van de uitvoering van de treindienst. Voor de lange termijn bepalen we in hoeverre de maatregelen van PHS gevoelig zijn voor wijzigingen in uitgangspunten die zijn gerelateerd aan vervoersprognoses, lijnvoering, dienstregeling en infrastructuur.

Bekijk het artikel meer treinen.

Meer innovatief en duurzaam

In 2015 niveau 5 op de CO2-prestatieladder, in 2015 20% minder energie verbruiken én alleen nog duurzaam opgewekte energie. Die doelen heeft ProRail zich concreet gesteld op het gebied van duurzaamheid. Innovaties richten we op de 4 strategische doelen (veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam). Denk aan de analyse van de STS-aanpak en het re-design van de bijsturing. Ook willen we onze innovatiekracht meten en vervolgens verbeteren om zo toe te werken naar een meer innovatief ProRail.

Bekijk het artikel STS-passages, groen spoor en innovatie.

Resultaatgericht en kostenbewust

ProRail wil toe naar een succesvol en klantgericht bedrijf waar topprestaties worden geleverd. Als we helder hebben wat de resultaten en kostendoelstellingen zijn, gaan we werken aan een verbeterde sturing via KPI’s, managementcontracten en selectie van projecten en activiteiten. Om de resultaten algemeen bekend te maken, introduceren we bijvoorbeeld een prestatiedashboard. Ook gaan we kijken of we de organisatie kunnen optimaliseren en welke operationele verbeteringen en besparingen worden uitgevoerd of noodzakelijk zijn. Alles met het doel ervoor te zorgen dat ProRail de prestaties levert aan haar klanten binnen de daarvoor beschikbare middelen.

Bekijk het artikel lagere kosten.

Adequate scenario’s voor de toekomst

Wat is de mobiliteitsbehoefte in 2030? Reizen mensen juist meer of minder? En wat is het aandeel van het spoor daarin? Genoeg vragen om over na te denken. Daarom verkennen we samen met onze relevante stakeholders de toekomst. We ontwikkelen verschillende scenario’s als input voor de strategie voor 2016-2020. En stellen tegelijkertijd een toekomstvisie voor het spoor op voor de periode 2020-2040. Zo leveren we een zichtbare bijdrage aan de kennis en kunde van en over de hele spoorsector.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in onze bedrijfsdoelstellingen. We vervullen een maatschappelijke rol en stellen de belangen van onze klanten en andere stakeholders voorop. De focus ligt daarbij op de onderwerpen waarbij ProRail in maatschappelijk opzicht het verschil maakt.

Uiteenlopende belangen

Als spoorbeheerder kijken we goed naar de wensen en de perceptie van onze stakeholders. Dan blijkt dat die wensen tegenstrijdig kunnen zijn, of lijken. In onze afweging gaan we vaak verder dan alleen voldoen aan de individuele belangen van partijen en aan wet- en regelgeving. Het gaat ons om de meerwaarde voor de hele samenleving. Hier ligt voor ons de uitdaging om innovatief en duurzaam te zijn. Dit is de kern van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Goed voor het milieu

We willen het spoor zo duurzaam mogelijk beheren, waarbij we verder gaan dan alleen voldoen aan wet- en regelgeving. Ook de omgeving van het spoor willen we duurzaam beheren.

Omgeving

Voor onze omgeving willen we een goede buurman zijn. We realiseren ons dat onze activiteiten als hinderlijk kunnen worden ervaren. We houden ons aan de wet en aan de regels over geluid en trillingen. Waar dat nuttig is, gaan we verder dan de regels voorschrijven. We kijken ook naar ons gedrag. Transparantie en integriteit staan voorop.

Medewerkers

Voor onze medewerkers willen we een aantrekkelijke werkgever zijn. Medewerkers zijn onze belangrijkste factor. We gaan voor een evenwichtige organisatie. We willen ons menselijk kapitaal ontwikkelen en onze mensen nog klantgerichter en innovatiever maken. In het leiderschap van onze managers staan deze uitgangspunten centraal.

Communicatie

Onze organisatiestructuur is gericht op het contact met onze stakeholders. Zo hebben we via accountteams contact met goederen- en personenvervoerders. Het contact met overheden voor de bouwprojecten verloopt via de afdeling Relatiebeheer. Deze afdeling vervult een centrale functie en heeft medewerkers in alle regio’s. Zo laten we het contact met lokale publieke partners efficiënt plaatsvinden.

 

Categorie Doelstelling Indicator
Veilig spoor Nul vermijdbare ongevallen Aantal botsingen trein - trein
    Aantal ontsporingen
    Aantal roodseinpassages (STS)
    Aantal aanrijdingen op overwegen
    Waarvan dodelijke slachtoffers
    Aantal suicides met dodelijke afloop
    Poging suicides met afloop zwaar gewond
    Veiligheidsincidenten (Aanrijding personeel, elektrocutie)
     
Betrouwbaar spoor Nul vermijdbare verstoringen Geleverde treinpaden
    TAO's
     
Punctueel spoor Verdere verhoging punctualiteit Punctualiteit Reizigersvervoer (<3 min.)
    Punctualiteit decentrale lijnen
    Top 5 minst presterende lijnen
    Aankomstpunctualiteit goederenvervoerders
    Punctualiteit HRN (hoofdrailnet) < 3 min
    Punctualiteit HRN (hoofdrailnet) < 5 min
    Punctualiteit Fyra, ICE en Thalys (< 3 min.)
    Uitgevallen treinen
     
Duurzaam spoor 20 procent minder energie verbruiken Energie Efficientie MJA-3
    Percentage duurzaam inkopen
    Energieverbruik gas
    Energieverbruik electra 
     
  Hoogste trede van de CO2 –prestatieladder bereiken CO2 voetafdruk
    CO2 prestatieladder
     
  Geen overtredingen Aantal milieuovertredingen (geconstateerd door bevoegd gezag).
     
Financieel Invullen taakstellingen Life Cycle Costs
     
Medewerkers Doelgerichte organisatie Aantal FTE eigen (einde jaar)
    Aantal FTE's inhuur (einde jaar)
     
  Betrokken werkgever Medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid
    Vitale medewerkers - Verzuim
     
Stations Tevreden reizigers Reizigerstevredenheid over Reinheid stations
    Reizigerstevredenheid over Sociale veiligheid overdag
    Reizigerstevredenheid over Sociale veiligheid 's avonds
     
Klant en de omgeving Tevreden klanten en omgeving Reputatie
    Algemeen klantoordeel (Reizigerstevredenheid NS)
    Reizigerstevredenheid regionaal (= klantenbarometer)
    Klanttevredenheid reizigersvervoerders
    Klanttevredenheid goederenvervoerders
    Klanttevredenheid regionale en lokale relaties