Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Onze kwaliteit

De kwaliteit van onze organisatie willen we voortdurend op peil houden en waar nodig verbeteren. Daarom bekijken we zorgvuldig waar we ons HRM-beleid en ons performance management kunnen verbeteren. Ook hechten we veel waarde aan het versterken van leiderschap.

Heroriëntatie op HRM

In 2012 hebben we onze HR-functie onder de loep gelegd. Hoe kunnen we HRM zó inrichten dat het maximaal bijdraagt aan onze doelstelling: efficiënter en effectiever werken? We hebben ons vooral gericht op:

 • Hoe kan de HR-functie helpen bij een goed samenspel tussen medewerker, lijnmanager en de HR-afdeling?
 • Welke HR-diensten hebben we daarbij nodig?
 • Welke inrichting van de HR-afdeling past daar het beste bij?

In 2012 hebben we de eerste stappen gezet.

Verbeteren van ons performance management

Performance management is essentieel om de prestatie van ProRail steeds verder te verbeteren. De crux van performance management is: zorgen dat met iedereen goede en uitdagende afspraken worden gemaakt die bij elkaar optellen tot de realisatie van de strategie van ProRail. Alleen als de persoonlijke ambities en resultaten van medewerkers optimaal aansluiten bij de ambities en doelen van onze organisatie, dan kunnen we optimaal aan de eisen van onze klanten en stakeholders voldoen.

In 2012 hebben de directie, de OR en de vakbonden afgesproken om ons performance management te evalueren, zodat we kunnen nagaan of en waar we kunnen verbeteren. Op dit moment is een speciale werkgroep nog bezig met het formuleren van een advies, aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie.

Sterker leiderschap

Ook sterk leiderschap is essentieel voor ProRail, nu misschien wel meer dan ooit. Onze leidinggevenden staan voor de uitdaging om een cultuuromslag naar effectiever en efficiënter werken in goede banen te leiden. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van onze dienstverlening waarborgen. We hebben de verbinding gelegd tussen leiderschapsontwikkeling die vanuit HRM is opgestart en de veranderopdracht Lean: klantgericht en continu verbeteren. De eerste Lean Leiderschapstrainingen voor managers uit onze top 100 zijn inmiddels in 2012 afgerond.

Het wordt ons steeds duidelijker dat organisatie- en leiderschapsontwikkeling hand in hand gaan. Dat is ook merkbaar door de rol van HRM in het veranderprogramma 2012 -2015. Diverse interne organisatieadviseurs voegen waarde toe aan de verschillende organisatievraagstukken. Verder zijn onze leiderschapsprogramma’s ook gebaseerd op de combinatie van organisatie- en leiderschapsontwikkeling. De ontwikkelingen bij enkele van deze programma’s:

 • Programma’s voor managers stonden in 2012 vooral in het teken van leiding geven aan onze cultuuromslag.
 • Team- en leiderschapstrajecten: bij de bedrijfseenheden Operatie, Projecten, Vervoer en Dienstregeling, Financiën en de staven zijn leiderschapsontwikkeltrajecten gestart en afgerond. Daarnaast werken we aan programma’s voor vrouwen aan de top.
 • Programma voor high-potentials: in 2012 hebben we dit programma afgerond voor de eerste lichting, in oktober is een nieuwe groep van 20 talentvolle managers van start gegaan. Het programma wordt als baanbrekend ervaren, vooral omdat het is geïntegreerd in de dagelijkse praktijk op de werkvloer.

Enkele resultaten van onze kwaliteitsprogramma's

 • Het aanwezige potentieel bij onze medewerkers wordt beter benut.
 • We kunnen beter sturen op samenhangende bedrijfsprocessen van verschillende bedrijfsonderdelen.
 • De relaties met de andere partijen in de spoorketen verbeteren (lees: worden effectiever).
 • We kunnen beter omgaan met spanningen en moeilijke situaties.
 • We gaan meer bezonnen te werk: eerst reflecteren, dan pas handelen.

Job rotation tussen Rijkswaterstaat en ProRail

In onze Strategische Alliantie 2011 hebben Rijkswaterstaat en ProRail afgesproken nog nauwer met elkaar samen te werken. In dat kader maken we job rotation mogelijk. Onze medewerkers krijgen de mogelijkheid om voor een aantal maanden ervaring op te doen bij Rijkswaterstaat en andersom. Dit is een prima manier om kennis uit te wisselen. De eerste uitwisseling heeft al plaatsgevonden, een medewerker van Rijkswaterstaat heeft 4 maanden tot ieders tevredenheid stage gelopen bij MatchPoint.

eHRM

In 2012 is begonnen met de uitrol van eHRM (Electronic Human Resource Management) waarmee medewerkers via intranet zelf hun personeelszaken kunnen regelen. Het is een tweejarig programma dat eind 2013 is voltooid. Met de uitrol van eHRM wordt een bijdrage geleverd aan de cultuurverandering binnen ProRail met de verschuiving van ‘bediend worden' naar ‘zelfbediening’. Resultaten zijn een vergroting van de integrale aansturing op de personeelsdiensten en een effectievere en efficiëntere aanbieding van de HR-basisprocessen.

In 2012 zijn de eHRM-modules Ziekmelding en Verzuim, Poortwachter, Wijziging Persoonsgegevens, Onkosten Declaratie, Kilometer Declaratie, Inzage Pdossiers, Inzage Jaaropgave, Inzage Loonstrook en eFormulieren uitgerold. Daarnaast is een aantal rapportages op het gebied van Ken- en Stuurgetallen via eHRM voor het management beschikbaar gesteld. In 2013 worden, naast meer stuurinformatie voor de lijn, 13 nieuwe applicaties van eHRM uitgerold.

Integriteit

ProRail heeft 3 vertrouwenspersonen voor ‘vermoede misstanden’. In 2012 zijn zij 12 keer benaderd. Van deze gevallen betroffen 9 geen integriteitskwesties, de vertrouwenspersonen hebben persoonlijk advies kunnen geven. In één geval is niet ingegaan op een geuite klacht. Aanvullend is één situatie van ongewenst gedrag gemeld bij de president-directeur. Hier is adequaat op gereageerd. Verder heeft er in 2012 één integriteitskwestie plaatsgevonden. Dit is intern, tussen medewerker en manager, opgelost. Een in het 2011 jaarverslag vermeld vermoeden van fraude is na onderzoek ongegrond gebleken.