Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Onze medewerkers

De komende jaren willen we steeds effectiever en efficiënter werken. Dat vraagt wat van onze medewerkers. We willen ze daarin zo goed mogelijk ondersteunen: door een goede, betrokken werkgever te zijn, een bedrijf waar mensen met plezier werken. Ook in 2012 stond ProRail hoog genoteerd als prettige werkgever. Minder goed scoren we op verzuim en evenwichtige leeftijdsopbouw.

Sturen op effectiviteit en efficiency

Als organisatie willen we slagvaardiger werken, we willen méér bereiken tegen minder kosten. Daarom richten we onze processen efficiënter in en brengen we eventuele overlappen tussen afdelingen in kaart.

Ondersteuning vanuit HRM

Deze aanpak vraagt een cultuurverandering in de ProRail-organisatie. Onze afdeling HRM helpt daarbij. Zo zijn we bezig met (strategische) personeelsplanning, eHRM <link naar eHRM> en een omvangrijk programma voor leiderschapsontwikkeling, want een cultuurverandering inzetten kan niet zonder dat het management daarin een voorbeeldrol vervult. Bovendien is het van groot belang dat onze leidinggevenden het vakmanschap van hun mensen voldoende benutten en persoonlijke groeiruimte geven.

Begeleiding naar een nieuwe baan

In 2012 is MatchPoint in het leven geroepen, ons nieuwe mobiliteitscentrum. Of het nu gaat om vrijwillige of gedwongen mobiliteit binnen of buiten ProRail, MatchPoint kan medewerkers daarbij begeleiden en biedt ondersteuning met trainingen, begeleiding en actieve bemiddeling. Zelfredzaamheid en zelfsturing staan centraal.

De eerste successen

MatchPoint is in juni 2012 gestart. Inmiddels zijn bijna alle boventallige medewerkers op een nieuwe plek binnen ProRail terechtgekomen, of hebben ze ProRail verlaten met een transferbudget. In totaal zijn ruim 100 medewerkers begeleid door MatchPoint. Via de plaatsingsprocedure hebben 36 medewerkers een nieuwe baan binnen ProRail gevonden.


Tevredenheid en betrokkenheid

 201020112012
Tevreden medewerkers85%86%87%
Betrokken medewerkers82%79%78%
Gemiddeld84%83%83%

We hechten veel waarde aan tevreden en betrokken medewerkers. Medewerkers zijn immers het belangrijkste kapitaal dat we hebben: zonder hen geen ProRail. Elk jaar meten we hun tevredenheid en betrokkenheid. Het ene jaar doen we dat via een eigen werkbelevingsonderzoek, het andere jaar door mee te doen aan het Beste Werkgeversonderzoek van onderzoeksbureau Effectory.

Onze medewerkers zijn over het algemeen heel tevreden, zo blijkt uit de score van 87%. Op de punten directe collega’s, werktijden en beloning scoren we beter dan de benchmark van ruim 500 Nederlandse bedrijven. Op de punten organisatie (efficiency en rolduidelijkheid) en klantgerichtheid scoren we lager dan de benchmark. Op het punt effectiviteit scoren we beter dan in 2011, maar nog altijd lager dan de benchmark. Dat willen we veranderen door concrete afspraken te maken met medewerkers over hun bijdrage aan onze strategische doelen.

Verzuim

 201020112012
Realisatie4,30%4,40%4,50%
Norm4,80%4,20%4,50%

De ziekte-uren zijn uitgedrukt als percentage van het aantal beschikbare uren.

Het ziekteverzuim steeg in 2012 naar 4,5%. Deze stijging kunnen we verklaren door het groeiende aandeel oudere medewerkers. Ouderen zijn minder vaak, maar wel langer ziek dan jongeren.

Bij roostergebonden personeel ligt het verzuim hoger. Daarom hebben we voor een aantal verkeersleidingsposten extra re-integratieondersteuning ingezet, zoals extra capaciteit voor re-integratie van lang verzuim en de structurele inzet van arbeidsdeskundigen. Ook informeren we managers en medewerkers beter over goede manieren van re-integreren. Zo willen we het verzuim terugdringen.

Diversiteit

 201020112012
Aandeel vrouwen in de Top 8018%21%21%
Instroom < 40 jaar70%70%68%
Instroom Allochtonen15%14%15%

Om professionele en deskundige diensten te blijven verlenen, willen we een divers personeelsbestand. Vertrekkende medewerkers willen we daarom graag vervangen door meer jongeren en allochtonen. Ook willen we in 2015 30% van onze top 80-functies bezet hebben door vrouwen. In 2012 is het aandeel vrouwen in top 80-functies stabiel gebleven. De instroom van jongeren onder de 40 jaar is iets teruggelopen.

Leeftijdsopbouw

 201020112012
20 – 29 jaar10%9%9%
30 – 39 jaar24%23%22%
40 – 49 jaar34%34%32%
50 – 59 jaar29%30%32%
≥ 60 jaar3%4%5%

Bij ProRail werken relatief veel 50-plussers. Hun aandeel is gestegen van 34% in 2011 tot 37% in 2012. Dat betekent dat de komende 15 jaar ruim een derde van onze medewerkers met pensioen gaat. Omdat de instroom van nieuwe medewerkers afneemt, slagen we er maar beperkt in om te verjongen. Dit krijgt in 2013 meer managementaandacht.