Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Milieuovertredingen

Voldoen aan milieuwet en regelgeving is een belangrijk uitgangspunt in onze bedrijfsvoering. Na een daling in de afgelopen jaren, is het aantal overtredingen in 2012 helaas weer toegenomen.

Aantal overtredingen

 • Aantal milieuovertredingen (geconstateerd door bevoegd gezag)
  2012

   17%

   72%

  13
  56
  2011

   45%

  35
  2010

   100%

  77

In 2012 zijn er 56 overtredingen geconstateerd door het bevoegd gezag en vonden er 4 strafrechtelijke onderzoeken plaats. In 2011 werden er 35 overtredingen geconstateerd en 5 strafrechtelijke onderzoeken, in 2010 77 overtredingen.

Ongeveer de helft van de overtredingen is gerelateerd aan één van de 11 milieurisico’s, die we in 2011 hebben benoemd. Bijvoorbeeld het niet kunnen voldoen aan de informatieplicht over de plaats en aard van gevaarlijke stoffen in goederenwagons. Deze informatie is nodig voor hulpdiensten in geval van calamiteiten. We werken aan een informatiesysteem dat hierin eind 2013 moet gaan voorzien, en hebben een tussenoplossing georganiseerd door de wagenlijsten binnen 15 minuten beschikbaar te hebben voor hulpdiensten. Ook waren er geconstateerde overtredingen door tekortkomingen aan bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid voor brandweer op enkele emplacementen. Hiernaast waren er overtredingen van geluidvoorschriften, bijvoorbeeld doordat locomotieven onnodig stationair draaien.

De andere helft van de overtredingen heeft vooral te maken met:

 • Opslag milieugevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld het ontbreken van een lekbak, stofaanduiding of aanrijdbeveiliging, of het onbeheerd achterlaten.
 • Bodemverontreiniging, bijvoorbeeld door olielekkages uit treinen en door materieelaannemers.
 • Bodembescherming, bijvoorbeeld vloeistofdichte vloeren TWI of een tankplaat defect, niet gekeurd of niet conform de eisen.
 • Gasflessen, bijvoorbeeld flessen die niet tegen omvallen zijn beschermd of die niet tijdig gekeurd zijn.

Overtredingen door derden

In ongeveer 30% van de gevallen gaat het om overtredingen die veroorzaakt zijn door derden, bijvoorbeeld op materieelwerkplaatsen bij emplacementen. Daarom zijn we in 2012 begonnen NedTrain en vervoerders aan te spreken op het niet naleven van hun verplichtingen. Ook zijn we begonnen met het ontwikkelen van een sanctiebeleid voor derden die een overtreding begaan.

Goederentreinen

Opvallend veel overtredingen hadden te maken met rangeren en samenstellen van goederentreinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen. Op dit terrein werden we in 2012 nauwlettend in de gaten gehouden door inspectiediensten van ministeries, provincies en gemeenten. Een risico is dat hulpdiensten (de brandweer) niet tijdig weten of treinen gevaarlijke stoffen bevatten om eventueel brand of explosies effectief te kunnen bestrijden. Een ander risico is dat de brandweer geen toegang heeft tot goed werkende bluswatervoorzieningen op emplacementen. ProRail werkt aan een informatiesysteem gevaarlijke stoffen dat informatie geeft over locatie en aard van gevaarlijke stoffen in goederenwagons. Ook werkt ProRail aan realisatie van voldoende en goed bereikbare bluswatervoorzieningen op emplacementen waar gerangeerd wordt met gevaarlijke stoffen. Beide verbeteracties moeten eind 2013 geheel zijn afgerond.

Eigen inspecties

We hebben ook zelf inspecties uitgevoerd om tekortkomingen tijdig te kunnen constateren en op te lossen en om een goed beeld te krijgen van de naleving en de effectiviteit van onze aanpak.

Oplossingen

Overtredingen bespreken we in één van de 4 Regionale Comités Milieu (RCM’s). Soms is doorgeleiding naar het Landelijk Comité Milieu (LCM) noodzakelijk.

Sinds 2012 werken we met een norm voor het tijdig oplossen van overtredingen. Onze ambitie is dat we minstens 80% van de overtredingen op tijd oplossen. Als de tekortkomingen geconstateerd worden door het bevoegd gezag, dan legt het bevoegd gezag de termijn voor oplossing op. In 2012 hebben we die termijn in 90% van de gevallen gehaald. Als we zelf de tekortkoming constateren, dan hanteren we daarvoor een oplostermijn van 3 maanden. In 2012 is in 80% van de gevallen die termijn gehaald.