Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Geluid en trillingen

Rijdende treinen maken geluid en veroorzaken trillingen. Ook onderhoud aan het spoor kan geluidsoverlast veroorzaken. We werken er hard aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken. In 2012 hebben we verschillende maatregelen genomen, zoals raildempers, geluidsschermen en geluidsisolatie in woningen.

Geluidsproductieplafonds

Een voorbijrijdende trein maakt geluid. Hoe sterk dat geluid is, hangt af van het treintype, het spoorbaantype en de snelheid van de trein. In alle gevallen moet het geluid binnen bepaalde geluidsproductieplafonds (gpp’s) vallen. Dat is sinds 1 juli 2012 vastgelegd in de Wet milieubeheer.

Of het spoor aan de gpp’s voldoet, wordt berekend op referentiepunten. Deze referentiepunten liggen om de 100 meter, op een vaste afstand van 50 meter aan weerzijden van het spoor. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt de gpp’s vast en houdt het toezicht erop.

Overlast van spoorgeluid tegengaan

In het Meerjarenprogramma Geluidssanering gaan we de plekken aanpakken waar de geluidsbelasting te hoog is. Dat doen we door raildempers en geluidsschermen te plaatsen en woningen in de buurt van het spoor te isoleren. Vervoerders helpen ook mee door stillere treinen in te zetten.

PHS, spooromgeving

PHS, spooromgeving

 

Geluid bij emplacementen

Voor emplacementen gelden andere regels. De plafonds worden daar vastgesteld door de gemeente en soms door de provincie. Zij zien erop toe dat wij ons aan de regels houden. De afgelopen jaren hebben we vooral het piekgeluid op emplacementen verminderd. Een piekgeluid is bijvoorbeeld het snerpende geluid van een trein die over een wissel rijdt (booggeluid).

Geluid bij werkzaamheden

Onderhoud aan het spoor, we ontkomen er niet aan. Meestal gebeurt dit overdag, maar soms kan het alleen ‘s nachts, omdat er dan geen of minder treinen rijden. Sommige werkzaamheden kunnen dan veel geluidsoverlast veroorzaken, bijvoorbeeld het slijpen van sporen. Wij zorgen er altijd voor dat we voldoen aan de geluidsnormen uit de lokale Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarnaast informeren we de omgeving van tevoren als we werkzaamheden gaan uitvoeren die geluidsoverlast kunnen veroorzaken.

 

Trillingen

Door treinverkeer en bouwactiviteiten aan het spoor ontstaan trillingen. Die kunnen hinderlijk zijn voor de omgeving en schade veroorzaken aan gebouwen. We vinden het belangrijk om de hinder van trillingen te beperken.

Richtlijnen van de Stichting Bouw Research (SBR)

Door het rijden van treinen en bij wijzigingen aan het spoor kan hinder door trillingen ontstaan. In de afgelopen jaren heeft ProRail de richtlijnen van de Stichting Bouw Research (SBR) gehanteerd bij het in kaart brengen van de trillinghinder en bij mogelijke gevallen van schade. Met deze richtlijn bepalen we de hoeveelheid en de sterkte van trillingen, bijvoorbeeld bij de projecten Sporen in Utrecht en Sporen in Arnhem.

Voor het behandelen van schadeklachten gebruikt ProRail een protocol dat is ontwikkeld met hulp van onderzoeksinstituut TNO. Als blijkt, na uitvoering van het protocol, dat iemand aantoonbaar schade heeft, dan wordt deze vergoed.

Beleidsregel trillinghinder spoor

Omdat er geen wettelijk kader bestaat voor hinder van trillingen, en de genoemde richtlijnen te algemeen van aard zijn, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2012 de Beleidsregel trillinghinder spoor ontwikkeld. Deze beleidsregel is toegespitst op de situatie op het spoor en geeft aan op welke wijze de sterkte van trillingen bepaald moet worden. Als een tracébesluit wordt opgesteld voor nieuwbouw en wijzigingen in de spoorinfra, kan deze worden toegepast. Deze beleidsregel neemt enkele onduidelijkheden weg, die waren ontstaan bij het werken met de SBR-richtlijnen.

Maatregelencatalogus

Om trillingen te voorkomen, hebben we in 2012 ook gewerkt aan de opzet voor een uitputtende catalogus met maatregelen. We nemen hierin bestaande en nieuw te nemen maatregelen op. We verwachten de catalogus in de loop van 2014 in gebruik te nemen.