Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De toekomst van het spoor

De capaciteit van het Nederlandse spoornetwerk moet beter worden benut en waar mogelijk worden vergroot om aan de huidige en de toekomstige vraag van de vervoerders te kunnen voldoen.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, PHS, is een investeringsprogramma van de rijksoverheid, waarin het ministerie van Infrastructuur en Milieu (opdrachtgever) de ambitie heeft om met ProRail (uitvoerder) en vervoerders samen te werken aan de intensivering van het reizigersvervoer in de brede Randstad. Hierdoor kan het spoorvervoer tussen de grote steden in de Randstad, Brabant en Gelderland met gemiddeld 5% per jaar groeien.

PHS voorziet ook in een groei van het goederenverkeer. Hierbij is het uitgangspunt dat goederentreinen naar de grensovergangen in Bad Bentheim en Venlo zo veel mogelijk van de Betuweroute gebruik zullen maken. Het goederenvervoer groeit naar verwachting van circa 40 miljoen ton in 2012 tot 87 miljoen ton in 2020. Het reizigersvervoer groeit van 16 miljard reizigerskilometers in 2012 naar 18 tot 20 miljard reizigerskilometers in 2020.

Bewonersavond, omwonenden, digitale kaartentafel

Bewonersavond, omwonenden, digitale kaartentafel

 

Het jaar 2012 stond in het teken van de planuitwerking van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is ProRail onder meer gestart met de eerste stappen in de procedures voor de Milieu Effect Rapportage (MER) en Tracé Wet procedure (TW) voor 3 onderdelen van PHS: het viersporig maken van het spoor tussen Delft-Zuid en Rijswijk, aanpassingen aan het spoor tussen Meteren en Boxtel, met name om goederentreinen van de Betuweroute via Zuid-Nederland naar Duitsland te leiden en de zogenoemde goederenroutering Oost-Nederland van Elst via Zutphen naar Bad Bentheim. In de gemeenten langs deze routes zijn in 2012 tientallen inspraak- en informatieavonden gehouden waarbij omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen en over het vervolg van de procedures. In dit kader zijn vooral in Zuid- en Oost-Nederland honderden zienswijzen ingediend. De informatieavonden zijn in een overwegend goede en constructieve sfeer verlopen. Ook op andere trajecten zijn de plannen verder uitgewerkt. Tevens zijn enkele projecten inmiddels zover gevorderd, dat in 2013 al met de uitvoering begonnen kan worden, zoals met het project ‘Doorstroomstation Utrecht’.

ProRail is door de winterperikelen van de afgelopen paar jaar anders gaan kijken naar het functioneren en vooral naar de kwetsbaarheid en veiligheid van ons spoorsysteem. In 2012 is een brede discussie gevoerd met alle betrokken partijen over de gevolgen van deze gewijzigde inzichten voor PHS. De verwachting is dat in 2013 het kabinet de Lange Termijn Spooragenda zal presenteren. Hierin zullen de nieuwe inzichten over robuustheid en veiligheid, en de ambities van het kabinet met betrekking tot bijvoorbeeld ERTMS en hoogfrequent rijden worden samengebracht. We verwachten dat de ambities worden heroverwogen.

Gebruik spoorwegnet optimaliseren

Met geavanceerde ontwerptechnieken en innovatieve instrumenten (simulatie en gaming) zoeken we naar de optimale interactie tussen planner, verkeersleider, machinist, ontwerper en bouwer. Daar liggen nog mogelijkheden, leert de ervaring. De inzichten die we daarbij opdoen, gebruiken we om onze processen en systemen te verbeteren.

Goederenvervoer van de toekomst

Het goederenvervoer per trein groeit. Ondanks de economische crisis zal het goederenvervoer per spoor, mede door de komst van nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2, ook de komende jaren gaan groeien. Om dit vervoer te faciliteren moeten we dus extra ruimte vrijmaken.

Een groot deel van alle goederentreinen in Nederland heeft een internationale herkomst of bestemming. Voor dit internationale vervoer is het op tijd halen van de grens in een bepaald tijdslot van groot belang. Voor goederenvervoerders, en de volgende schakels in de logistieke keten, is het van groot belang dat zij deze slottijden halen. Omdat de vertrek- en aankomstterminals veelal in verschillende landen liggen, is de internationale aansluiting een kritische succesfactor in dit vervoer.

ProRail wil zich daarom richten op het optimaliseren van het huidige spoorsysteem passend bij de 21e eeuw, waarbij de groei van het (internationale) goederenvervoer wordt ingepast en het halen van internationale aansluitingen wordt gefaciliteerd.

Goederenloket

De aandeelhouders van Keyrail (ProRail, Port of Rotterdam, Haven Amsterdam) hebben in 2012 een voorstel aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de exploitatie van het railgoederenvervoer. De kern van dit advies is dat er één loket voor het goederenvervoer en één rol van ketenregisseurs zou moeten komen. De uitwerking van het voorstel zal in 2013 plaatsvinden.