Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Prestatiegericht onderhoud

Onderhoud aan het spoor betekent dat we regelmatig werkzaamheden aan het spoor moeten uitvoeren. Op deze momenten van onderhoud is het spoor niet beschikbaar voor treinverkeer. Ook tijdens storingen is het spoor niet beschikbaar. Onderhoud wordt gepland, maar storingen niet. Daardoor is de last voor het treinverkeer bij storingen nog groter. Eén van de redenen dat ProRail in 2008 is gestart met prestatiegericht onderhoud (PGO) is het vergroten van de prestatie ‘beschikbaarheid voor treinverkeer’, zowel door minder onderhoudstijd als door minder storingen.

Onderhoudsaannemers worden beoordeeld en beloond aan de hand van hun prestaties. Dat wil zeggen op hun functiehersteltijden en kwaliteit, tarieven, onderhoudstijd en planning. Hierover spreken we gezamenlijk spelregels af. Het is topsport en vraagt veel, zowel van onszelf als van de aannemers.

5 samenwerkingsprincipes

Om de prestatie gerichte onderhoudscontracten (PGO) verder te verbeteren, hebben we in 2012 samen met onze onderhoudsaannemers vijf samenwerkingsprincipes geformuleerd:

  1. Wat je belooft maak je waar.
  2. Basisinformatie is algemeen toegankelijk, concurrentie vindt plaats op kennis en expertise.
  3. Afwijkingsvrij en veilig werken is de norm.
  4. Als je beter presteert, is de beloning hoger en als je ondermaats presteert de beloning lager.
  5. Onderhoudswerk is topsport, vaste bezetting met vakkennis is de sleutel tot succes.

 

Vervanging puntstuk wissel

Vervanging puntstuk wissel

Sturen op prestaties...

Door de komst van de prestatiecontracten is een overstap gemaakt van sturing op activiteiten naar sturing op resultaat. Bijvoorbeeld: in plaats van onderhoudsbeurten voor wissels voor te schrijven, stellen we veiligheids- en duurzaamheidsnormen waaraan de wissels moeten voldoen. De aannemer mag zelf invulling geven aan het benodigde onderhoud.

... geeft meer grip op kwaliteit en prijs

In de contracten definiëren we kwaliteit op vier manieren:

1 Het maximaal toegestane aantal storingen,
2 De maximaal toegestane functiehersteltijden van storingen,
3 Eisen over veiligheid en
4 Eisen over duurzaamheid.

Voor een vaste prijs per maand zorgt de aannemer ervoor dat aan alle eisen wordt voldaan. Het is niet meer nodig om, zoals in de oude contracten, extra onderhoudsbeurten te betalen om de gewenste kwaliteit te halen. In de PGO-contracten zit een bonus-malussysteem dat de aannemer prikkelt om preventief te werken. Bijvoorbeeld door op slimme manier onderhoud uit te voeren, kan de aannemer veel storingen voorkomen. Dit wordt nu via de contracten door ProRail beloond.

Positieve resultaten

We hebben sinds het eerste PGO-contract in 2008 veel ervaring opgedaan in de praktijk. De effecten zijn duidelijk merkbaar. De functiehersteltijden van storingen zijn gemiddeld met 18% afgenomen. In aantallen zijn de storingen gemiddeld met 15% afgenomen. De tijd die de aannemers in PGO-contracten nodig hebben voor het uitvoeren van onderhoud - de tijd die daardoor niet gebruikt kan worden voor treinverkeer - is ongeveer gehalveerd. Hetzelfde geldt voor kosten: de kosten van de huidige 7 PGO-contracten liggen 40 tot 60% lager dan voorheen.

PGO in 2012

In juni 2012 is het zevende PGO-contract, PGO Betuwe, van start gegaan.
In 2012 hebben we de aanbesteding voor het PGO-gebied Eemland afgebroken, omdat door aannemers onrealistische prestaties werden aangeboden. Na samen met de aannemers een aantal verbeteringen te hebben doorgevoerd is opnieuw aanbesteed. Eén aannemer kwam hierbij vervolgens als beste aanbieder uit de bus en heeft het contract op 15 november voorlopig gegund gekregen. Een andere aannemer heeft naar aanleiding daarvan een kort geding aangespannen.

ProRail heeft in overleg met de onderhoudsaannemers besloten de PGO-contracten te laten auditeren. Tot de uitkomst van deze audit in het tweede kwartaal van 2013 worden geen nieuwe onderhoudscontracten aanbesteed, waardoor we vertraging oplopen bij de uitrol van deze contracten. We hebben daarom de ambitie op het voorkomen van verstoringen naar beneden moeten bijstellen. We hopen dat de uitkomsten van deze audit leiden tot een betere samenwerking met aannemers onder meer voor de verdere overgang van OPC (Output Proces Contracten) naar PGO.