Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

15. Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

(voor mutatie egalisatiereserve en belastingen)

 20122011
   
Totaal1824

Het bedrijfsresultaat (voor verwerking van de mutatie egalisatiereserve en belastingen) bedraagt dit jaar EUR 18 miljoen. Het resultaat betreft het verschil tussen de verleende subsidie en de werkelijke kosten waarvoor subsidie is verleend en wordt in zijn geheel ten gunste van de egalisatiereserve (als onderdeel van de Overlopende passiva) gebracht.

De resultaatsontwikkelingen die zich in 2012 hebben voorgedaan zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Nagekomen diverse baten23
Hogere opbrengsten Derden4
Lagere financiële baten en lasten14
Extra werkzaamheden uitbesteed-12
Lagere apparaatskosten8
Hogere ontvangsten gebruiksvergoeding7
Vervallen instandhoudingverplichtingen van omgevingswerken8
Dotaties aan voorzieningen en claims-7
Sloopverliezen bij bovenbouwvernieuwingen-27
 18