Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

12. Exploitatielasten

Kosten van uitbesteed werk

 20122011
   
Grootschalig onderhoud-145-141
Kleinschalig onderhoud-269-279
Onderhoud transfer-66-65
Beheer (incl. kosten calamiteitenorganisatie)-159-143
Planstudies/innovaties/verkenningen-16-23
Totaal-655-651

De totale kosten van uitbesteed werk in 2012 zijn licht gestegen ten opzichte van 2011.
De kosten voor grootschalig onderhoud zijn met 3% toegenomen, voornamelijk veroorzaakt door een structurele verhoging van activiteiten op het gebied van het slijpen van het spoor. Daarnaast zijn de prijsstijgingen op het meetcontract en ad hoc projecten van invloed.
De kosten van kleinschalig onderhoud zijn met 4% gedaald, voornamelijk als gevolg van de overgang naar Prestatie Gericht Onderhoud (PGO) contracten. ProRail realiseert hiermee een betere kosten/prestatieverhouding. Daarnaast zijn in 2011 extra projecten uitgevoerd om ProRail structureel beter voor te bereiden op zwaar winterweer.
De kosten voor onderhoud transfer zijn vrijwel gelijk gebleven.
De kosten van beheer bevatten voornamelijk kosten van beheer van IT systemen, kosten van energieverbruik van de spoorinfra en benodigde inzet bij calamiteiten. De kosten zijn met 11% toegenomen in vergelijking met 2011, voornamelijk als gevolg van het in gebruik nemen van nieuwe IT systemen (eind 2011), kosten voor de bedrijfsbrandweer en extra inzet van materieel ten gevolge van winterweer.
De kosten voor planstudies, innovaties en verkenningen zijn gedaald ten opzichte van 2011 als gevolg van een lager activiteitenniveau.

Lonen en salarissen

 20122011
   
Totaal-236-228

De lonen en salarissen zijn met EUR 8 miljoen (3,5%) toegenomen ten opzichte van 2011, hiervan is ruim 1% toe te rekenen aan de verhoging van de CAO lonen, 1,5% aan periodieke verhogingen en 1% aan overige oorzaken, zoals de stijging van de personeelsbezetting. De gemiddelde personeelsbezetting (exclusief inhuur) in 2012 was 4.121 fte’s (2011: 4.115 fte’s). Een nadere toelichting wordt gegeven bij de Verdeling van fte's naar kernactiviteiten. Alle medewerkers zijn in dienst van ProRail B.V.

Verdeling van fte's naar kernactiviteiten20122011
(gemiddeld aantal fte's)  
   
Directie2221
Vervoer en Dienstregeling184173
Operatie2.5492.616
Projecten1.0311.015
Staven335290
Totaal4.1214.115

Het aantal fte's is per saldo licht gestegen. Als gevolg van het omzetten van inhuurcontracten naar vaste (of tijdelijke) dienstverbandcontracten (zie onder Overige bedrijfslasten) is de gemiddelde bezetting toegenomen en de externe inhuur afgenomen. Daartegenover staat een afname met 240 fte door de overdracht van Reisinformatie aan NS-reizigers per 1 november 2012. De toename van het aantal fte's bij de Staven wordt verklaard door het aldaar onderbrengen van Innovatie en Ontwikkeling, het programma Lean en Programma 2012 2015.

Sociale lasten

 20122011
   
Totaal-37-32

De stijging van de sociale lasten met EUR 5 miljoen ten opzichte van 2011 is veroorzaakt door de toename van de gemiddelde personeelsbezetting, de CAO verhoging 2012 en de stijging van premies sociale verzekeringen en pensioenen. Het werkgeversaandeel van de pensioenpremies bedraagt in 2012 EUR 5,8 miljoen (2011: EUR 4,8 miljoen).

Bezoldiging commissarissen

In 2012 heeft er een indexering plaatsgevonden van 1,25%. De bezoldiging van de RvC over 2012 is als volgt:

(in euro's) M/VVaste jaarlijkse vergoedingVergoeding Audit CommissieVergoeding remuneratie en/of selectie-/benoemings-commissieOverige vergoedingenTotaal 2012Totaal 2011 (aangepast voor overige vergoedingen)
        
M.A.M. Boersma (president-commissaris)M30.9174.16610.0461.21346.34254.673
C.J.G. Zuiderwijk-JacobsV19.6597.96310.0461.21338.88125.925
W.E. KooijmanM19.659010.0461.21330.91833.130
J.G.H. Helthuis *V19.65910.04601.21330.91821.759
P.T.H. Timmermans *M19.65910.04601.21330.91821.759
E.H. Broekhuizen **M0000017.583
W. den Dulk **M0000017.583
* aangetreden per 13 april 2011    
** afgetreden per 13 april 2011    

Bezoldiging statutaire bestuurders

Bij de bezoldiging van de directie in 2012, heeft er een indexering plaatsgevonden van 1,25% van het vaste inkomen. Deze indexering is gekoppeld aan de CAO-verhoging van maart 2012. De bezoldiging voor de bestuurders is als volgt:

Bezoldiging statutaire bestuurders (in euro's) periodiek betaalde beloningenbeloningen betaalbaar op termijn **totaal 2012
  bruto-loonwerkgeversdeel soc. premiesonkosten-vergoeding *bijtelling auto v/d zaak  
        
mw. M.W. Gout-van Sinderen 1) 188.0008.3027.54805.715209.565
 2011:135.7785.0313.77403.615148.198
H.P.M.G. Steeghs 199.9878.3024.99215.3716.106234.758
 2011:197.7026.9462.49615.3715.297227.812
P.M.E. Dirix 165.7648.3024.99216.9484.988200.994
 2011:155.9866.9462.49616.9484.102186.478
B.J. Klerk 2) 158.7445.774-13.0366.513184.067
 2011:187.1604.431-13.0365.625210.252
mw. C.J.G. Zuiderwijk-Jacobs 3) -----0
 2011:60.6451.615--86363.123
 * verstrekking vanaf 1-7-2011** wg-deel van pensioenpremie
        
1) mevrouw Gout-van Sinderen is benoemd tot president-directeur per 11 april 2011
2) de heer Klerk is afgetreden als president-directeur per 1 februari 2011 en na herstel van zijn ziekte per 1 oktober 2012 werkzaam als adviseur
3) mevrouw Zuiderwijk-Jacobs is tijdelijk benoemd geweest als president-directeur in 2011


(Uit hoofde van artikel 32 bd van de 'Wet op de loonbelasting 1964' (crisisheffing) is in het boekjaar een bedrag van EUR 79.088 ten laste van het resultaat gebracht in verband met bezoldiging van o.a. de bovenvermelde statutaire bestuurders.)

Overige arbeidsvoorwaarden


Vervoersfaciliteiten
ProRail opereert binnen het domein van het Openbaar Vervoer. Om in de mobiliteitsbehoefte van haar medewerkers te voorzien stelt ProRail hen en hun gezinsleden vervoersfaciliteiten ter beschikking (gebonden aan de fiscale regels ter zake).

Pensioen
De pensioenregeling van de bedrijfstak Spoorwegen is sinds 1 januari 2006 een collectieve toegezegde-bijdrageregeling. Hiermee wordt bedoeld een regeling die de werkgever verplicht tot het betalen van een vooraf vastgestelde jaarlijkse premie. De opbouw van het pensioen is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker. Medewerkers geboren in of na 1950 hebben recht op een pensioen gebaseerd op een middelloonregeling met een pensioenleeftijd van 65 jaar; medewerkers geboren voor 1950 hebben recht op een gematigde eindloonregeling met een pensioenleeftijd van 61 of 62 jaar. De werkgever is niet aansprakelijk voor het aanvullen van premie- of dekkingstekorten bij het pensioenfonds.

Afschrijvingskosten

 20122011
   
Materiële vaste activa, gefinancierd met langlopende leningen-112-109
Materiële vaste activa, gefinancierd door de Rijksoverheid en derden-320-306
   
Totaal op basis van historische uitgaafprijs-432-415
Herwaardering van materiële vaste activa -194-179
Totaal op basis van vervangingswaarde-626-594

De stijging van de afschrijvingskosten materiële vaste activa ad EUR 32 miljoen wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Als gevolg van de ingebruikname van projecten in 2012 zijn de afschrijvingskosten gestegen met EUR 21 miljoen. Ook veroorzaken de ingebruikname van projecten in 2011 extra afschrijvingskosten in 2012 ter grootte van EUR 16 miljoen. Als gevolg van prijsindexering (opwaardering naar huidige vervangingswaarde) zijn de afschrijvingskosten met EUR 22 miljoen toegenomen. Hiertegenover staan lagere afschrijvingskosten als gevolg van buiten afschrijving geraakte activa (activa waarvan de economische levensduur is verstreken, die nog wel in dienst zijn) en door sloop van activa EUR 29 miljoen. De resterende toename heeft onder meer te maken met overboekingen van categorieën activa (EUR 2 miljoen).

Overige waardeveranderingen vaste activa

 20122011
   
Vaste activa, gefinancierd met langlopende leningen-36-30
Vaste activa, gefinancierd door de Rijksoverheid-101-109
   
Totaal op basis van historische uitgaafprijs-137-139
Herwaardering van vaste activa -17-27
Totaal op basis van vervangingswaarde-154-166

Onder de Overige waardeveranderingen vaste activa zijn begrepen boekwaarderesultaten bij desinvesteringen en de niet activeerbare investeringen/sloopresultaten. Deze posten worden toegelicht bij het verloopoverzicht materiële vaste activa.

Overige bedrijfslasten

 20122011
   
Huisvesting- en kantoor/werkplekkosten-57-59
Overige personeelskosten-32-31
Externe dienstverlening-58-78
Mutaties voorzieningen112
Overige lasten en baten9-8
Totaal-127-174

De daling van de kosten van externe dienstverlening ten opzichte van 2011 is het gevolg van een afname in het aantal ingehuurde medewerkers in 2012 met gemiddeld 37%. Een deel van de contracten is omgezet naar vaste (of tijdelijke) dienstverbandcontracten. 
Het bedrag bij Mutaties voorzieningen betreft voornamelijk een vrijval van de voorziening die wordt aangehouden voor in opdracht van derden gefinancierde werken.
De Overige lasten en baten bestaan voornamelijk uit een vrijval opgenomen claims van derden op ProRail.

In de externe dienstverlening is een bedrag ad EUR 1,6 miljoen begrepen voor accountantskosten (2011: EUR 1,0 miljoen). Hiervan is EUR 0,3 miljoen (2011: EUR 0,2 miljoen) besteed aan onderzoek van de jaarrekening en daarmee verband houdende verantwoordingen, EUR 0,6 miljoen (2011: EUR 0,8 miljoen) aan overige controle werkzaamheden (met name projectcontroles), en EUR 0,7 miljoen (2011: nihil) aan algemene adviesdiensten. Er zijn in het boekjaar geen adviesdiensten op fiscaal terrein door de accountant uitgevoerd.