Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

9. Overlopende passiva

 31 december 201231 december 2011
NS Groep NV inzake raamovereenkomst (FENS)0391
Bijdragen inzake stationsprojecten710
Investeringsbijdragen13.77113.293
Egalisatiereserve7-11
Fonds winterweer88
Overlopende passiva (kortlopend)322285
Totaal 14.11513.976

NS Groep N.V. inzake raamovereenkomst (FENS)

Op 20 december 2000 hebben NS Groep N.V. en de juridische voorganger van ProRail (Railinfrabeheer B.V.) een raamovereenkomst gesloten. NS heeft een eenmalige financiële bijdrage ad EUR 1.338 miljoen aan Railinfrabeheer B.V. overgemaakt. ProRail heeft deze bijdrage gebruikt voor de beheerste toegang van de stations, de ontwikkeling van de OV-chipcard, de verbetering van de kwaliteit van de railinfrastructuur en de informatievoorziening op de stations. In 2012 is een bedrag van EUR 98 miljoen (2011: EUR 176 miljoen) gedeclareerd en een bedrag van EUR 3 miljoen (2011: EUR 7 miljoen) ontvangen aan rentebaten. Het FENS programma is in 2012 administratief beëindigd. De niet bestede middelen (zie toelichting Financiële vaste activa), in totaal EUR 296 miljoen, zijn voor een bedrag van EUR 273 miljoen overgedragen aan NS. De aan ProRail ter beschikking gestelde middelen ad. EUR 23 miljoen zijn als onderdeel van het lopende FENS programma gebonden aan de financiering van specifieke projecten. Deze middelen zijn opgenomen onder de Overlopende passiva (kortlopend) als geoormerkte projecten.

Bijdragen inzake stationsprojecten

Ten behoeve van de financiering van commerciële voorzieningen in grote stations vernieuwingsprojecten, de zogeheten Nieuwe Sleutel Projecten, is door NS Stations (vh: NS Poort) in totaal EUR 113 miljoen (prijspeil 1 januari 2006) toegezegd. Op de initile overeenkomsten zijn indexeringen toegepast voor in totaal EUR 12 miljoen en zijn contractwijzigingen overeengekomen voor in totaal EUR -25 miljoen, waarmee het totaal van de overeengekomen toezeggingen EUR 100 miljoen bedraagt. Het verloop van deze bijdragen in 2012 is:

 OntvangstenRenteUitgavenTotaal
Stand per 1 januari 2012482-4010
Mutaties 2012160-19-3
Stand per 31 december 2012642-597

Investeringsbijdragen

De investeringsbijdragen betreffen de bijdragen van de Rijksoverheid en van derden voor de financiering van investeringen in materiële vaste activa. Deze gelden worden op de balans verantwoord.
De vrijval vindt plaats in de vorm van amortisaties naar rato van de afschrijvingskosten op de desbetreffende materiële vaste activa.
In de Investeringsbijdragen is een voorziening, groot EUR 50 miljoen (2011: EUR 49 miljoen), opgenomen voor verwachte tekorten op de dekking van de kosten voor Projectmanagement, Engineering, Administratie en Toezicht (PEAT) die gemaakt worden in de planuitwerkingsfase en de realisatiefase van een project (AK schommelfonds).

 Rijksoverheid Derden Totaal
Stand per 31 december 201111.6321.66113.293
Ontvangen bijdragen 8521871.039
Desinvesteringen -71-30-101
Jaaramortisaties (vrijval)-279-41-320
Amortisatie afschrijving voorgaande jaren415
Overige mutaties-65-80-145
Stand per 31 december 201212.0731.69813.771

Ontvangen bijdragen

De toevoegingen van de investeringsbijdragen betreffen de ontvangen bijdragen van de Rijksoverheid voor 2012 ad EUR 852 miljoen (2011: EUR 891 miljoen) en van derden, met name gemeenten en provincies, ad EUR 187 miljoen (2011: EUR 239 miljoen).
Het aandeel waarover niet wordt afgeschreven heeft betrekking op terreinen en bedraagt ultimo 2012 EUR 615 miljoen (2011: EUR 579 miljoen).

Desinvesteringen

De desinvesteringen hebben grotendeels betrekking op projecten binnen de categorie Werken in constructie (EUR 77 miljoen). Het restant (EUR 24 miljoen) heeft betrekking op boekwaardeverliezen.

Jaaramortisaties
De jaaramortisaties betreffen de vrijval van Investeringsbijdragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de materiële vaste activa.

Overige mutaties

De Overige mutaties op de Investeringsbijdragen hebben betrekking op aanpassingen van Investeringsbijdragen als gevolg van mutaties in de egalisatie in verband met economisch eigendom derden (EUR 91 miljoen), overdracht reisinformatie (EUR 40 miljoen), correctie ontvangen bijdragen voorgaande jaren (EUR 21 miljoen), incidentele resultaten Derden (EUR 7 miljoen) en dotatie aan het AK schommelfonds (EUR -14 miljoen). Tevens is een bedrag, groot EUR 13 miljoen, onttrokken aan het AK schommelfonds uit hoofde van AK op gerealiseerde projecten, dit bedrag is toegevoegd aan de Ontvangen bijdragen Rijksoverheid.

Egalisatiereserve

De egalisatiereserve is het saldo van de historische resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening en door de Rijksoverheid ingehouden taakstellingen bij het verlenen van de subsidiebeschikkingen. Dit saldo wordt verantwoord als overlopend passief omdat de Rijksoverheid deze beschouwt als direct opvraagbare c.q. verschuldigde subsidiebedragen. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is de uiteensplitsing van de egalisatiereserve weer ongedaan gemaakt.

 20122011
Stand per 31 december 2011-11-88
Mutatie resultaat1824
Dotatie053
Stand per 31 december 20127-11

Mutatie resultaat

De mutatie resultaat 2012 ad EUR 18 miljoen (2011: EUR 24 miljoen) betreft het verschil tussen de verleende subsidie in 2012 respectievelijk 2011 en de werkelijke kosten van de door subsidieverlener opgedragen taken.

Dotatie

Bij de vaststelling van de subsidie over 2010 is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2011 een aanvulling op de egalisatiereserve, groot EUR 53 miljoen, toegekend. Daarmee valt de egalisatiereserve weer binnen de met het ministerie afgesproken bandbreedte van 5% van de gemiddelde subsidie 2006-2010.

Fonds winterweer

Ter dekking van toekomstige uitgaven bij zwaar winterweer is voor extra benodigde inzet van stations- storingsploegen in 2011 een fonds nog te besteden subsidiegelden van EUR 8 miljoen gevormd. Het fonds kent een maximale omvang van de verwachte extra kosten voor twee achtereenvolgende jaren met extreem winterweer, te weten EUR 8 miljoen.
In 2012 hebben zich geen situaties voorgedaan die leiden tot een onttrekking uit het fonds.

Overlopende passiva (kortlopend)

 31 december 201231 december 2011
Rijksoverheid:  
Voorfinanciering van geoormerkte programma's (onder andere Stop Tonend Sein, wachtruimten, Beschikbaarheid in zicht)67100
Overloop van ontvangen exploitatiebijdragen naar volgende jaren57
Derden:  
Af te dragen rente van onderhandse leningen11
Vooruitontvangen gelden van de Europese Unie8 
Vooruitontvangen gelden van lagere overheden en derden156
FENS projecten230
Diverse personeelsaanspraken (onder andere aanspraken vakantiegeld en vrijetijdsaanspraken)2626
Vooruitgefactureerd aan derden123
Geleverde prestaties, waarvoor nog geen factuur door de aannemer c.q. leverancier is ingediend164136
Overige nog te betalen kosten25
 322285