Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

5. Eigen vermogen

 Gestort KapitaalWettelijke reserve deelnemingenAgioHerwaarderings-reserveOverige reservesOnverdeeld resultaatTotaal
Stand per 31 december 20110,020,31.5994.098505.702
        
Mutaties 2012:      0
Resultaat deelnemingen00,100000
Resultaat lopend boekjaar0000000
Herwaardering vaste activa lopend boekjaar00021300213
Vrijval herwaarderingsreserve MVA000-21100-211
Stand per 31 december 20120,020,41.5994.100505.704

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijke aandelenkapitaal bedraagt EUR 90.000 en is verdeeld in 200 aandelen van elk EUR 450. Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bestaat uit 44 aandelen (2011: 44 aandelen) en bedraagt EUR 19.800 (2011: EUR 19.800). Alle geplaatste en volgestorte aandelen zijn in handen van Railinfratrust B.V., statutair gevestigd te Utrecht. De aandelen van Railinfratrust B.V. zijn 100% in handen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gevestigd te 's-Gravenhage.

Wettelijke reserve deelnemingen

De wettelijke reserve deelnemingen is gevormd voor het deel van het eigen vermogen van de deelnemingen dat niet zonder beperking kan worden uitgekeerd.

Agio

Agio is ontstaan door kapitaalstortingen op de uitgifte van aandelen boven de nominale waarde.

Herwaarderingsreserve

De (wettelijke) herwaarderingsreserve bevat de ongerealiseerde herwaardering op de materiƫle vaste activa. In 2012 is de herwaarderingsreserve met EUR 213 miljoen toegenomen door een stijging van de vervangingswaarde van de materiƫle vaste activa. Een bedrag van EUR 211 miljoen is vrijgevallen als amortisatie in de winst- en verliesrekening.
ProRail verwacht geen fiscale resultaten uit hoofde van herwaardering, daarom is geen belastinglatentie gevormd.

Overige reserves

De overige reserves bevatten de vrij uitkeerbare reserves.

Onverdeeld resultaat

Onder het Onverdeeld resultaat zijn de jaarlijkse exploitatieresultaten verantwoord. In 2012 is een nettoresultaat van EUR 0 miljoen (2011: EUR 0 miljoen) behaald.