Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

3. Vorderingen

 31 december 201231 december 2011
Vorderingen op derden 9780
Vordering op de Rijksoverheid 04
Vorderingen op deelnemingen86
Vorderingen omzetbelasting251
Vorderingen omgevingswerken2316
Vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades1014
Overige vorderingen 30
Overlopende activa 511
Totaal 171132

Bij de waardering van de Vorderingen is bij de vorderingen op derden en door derden veroorzaakte schades rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid ad EUR 12 miljoen (2011: EUR 13 miljoen).
Alle posten hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Vorderingen op derden

Het saldo vorderingen op derden bestaat uitsluitend uit vorderingen op debiteuren, voornamelijk in het kader van gefactureerde projectkosten en gebruiksvergoedingen aan derden.

Vordering op de Rijksoverheid

Ultimo 2012 bestonden er geen vorderingen op de Rijksoverheid.

Vorderingen op deelnemingen

 20122011
Voorgeschoten bedragen aan Relined22
Vooruitbetaalde huur glasvezelkabelnet aan Relined (looptijd tot en met 2019)22
Gefactureerde, nog niet ontvangen bedragen van Keyrail30
Nog te factureren aan Keyrail wegens geleverde diensten12
 86

Vorderingen omzetbelasting

De vordering op de belastingdienst per ultimo 2012 bestaat uit de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal 2012, groot EUR 24 miljoen, alsmede twee specifieke vorderingen omzetbelasting uit voorgaande jaren die ter goedkeuring aan de inspecteur zijn voorgelegd. Per ultimo 2011 bestond er per saldo een verplichting inzake de omzetbelasting (zie Kortlopende schulden), het verschil valt vrijwel volledig te verklaren door een additionele verrekening van subsidiebijdragen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2011.

Vorderingen omgevingswerken 

ProRail voert werken in de omgeving van de spoorinfrastructuur uit in opdracht en voor rekening en risico van derden, voornamelijk gemeenten en provincies. De kosten voor de betreffende objecten komen niet voor activering door ProRail in aanmerking en laten samen met de gedeclareerde bedragen het onderstaande verloop zien:

 20122011
   
Stand per 1 januari1632
   
Kosten in het boekjaar4350
Gedeclareerde bedragen in het boekjaar-36-66
Stand per 31 december2316

Vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades
Het saldo bestaat uit vorderingen op derden die schade hebben veroorzaakt aan eigendommen van ProRail.