Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

1. Materiële vaste activa

 Dragen, geleiden en doorsnijdenEnergieBeheersen en communicatieBeveiligenTransferWerken in constructie Totaal
Stand per 31 december 2011       
Aanschafwaarde 21.4294.5481.2842.8184.2151.99636.290
Cumulatieve afschrijvingen-8.754-2.915-794-1.721-2.8010-16.985
        
        
Stand per 31 december 201112.6751.6334901.0971.4141.99619.305
        
Investeringen 00001.2281.228
Ingebruikname78712910393210-1.3220
Niet activeerbare investeringen00000-99-99
Desinvesteringen (incl. cum. afschr.)-42-2-30-80-55
Jaarafschrijving -357-62-79-66-620-626
Herwaardering179442240213
Overige mutaties-81-36-12-104-146
Totaal mutaties in 201255970-1128166-297515
        
Stand per 31 december 2012       
Aanschafwaarde 22.2884.6651.3282.9154.3881.69937.283
Cumulatieve afschrijvingen-9.054-2.962-849-1.790-2.8080-17.463
Boekwaarde13.2341.7034791.1251.5801.69919.820
        
Boekwaarde op basis van historische aanschafwaarde10.0571.3154339461.2701.69915.720

 

 Dragen, geleiden en doorsnijdenEnergieBeheersen en communicatieBeveiligenTransfer
Terreinen767    
Aardebaan (incl. voorzieningen)1.056    
Bovenbouw (incl.ballast)3.941    
Bruggen3.878    
Tunnels2.502    
Overige (zoals: overwegen en geluidsschermen)1.090    
Bovenleiding en draagconstructies 1.081   
Onderstations/voedingsinstallaties 622   
Hard- en software van de systemen voor de aansturing van de treindienst   150  
Reizigersinformatiesystemen  82  
Telecommunicatienetwerken  228  
Overige communicatieapparatuur  19  
Baanvak- en emplacementsbeveiliging (zoals: detectiesystemen, seinen en treinbeïnvloedingssystemen)   1.125 
Perrons inclusief overkappingen    735
Toegang tot perrons (zoals: roltrappen, liften, bruggen en tunnels)    341
Publieke aandeel in stationsgebouwen    286
Fietsenstallingen    218
Totaal13.2341.7034791.1251.580

Investeringen en Niet activeerbare investeringen

De investeringen in vaste activa bedroegen in 2012 EUR 1.228 miljoen en zijn 7% lager dan in 2011 (EUR 1.322 miljoen). In de presentatie is ervoor gekozen de investeringen bruto te presenteren en op een afzonderlijke regel de Niet activeerbare investeringen te verantwoorden.

Gefinancierd door ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Grote stations vernieuwingsprojecten Uitbreiding12610%
Randstadspoor (omgeving Utrecht)Uitbreiding786%
Delft spoorzoneUitbreiding696%
HanzelijnUitbreiding655%
Geoormerkte programma's *Uitbreiding16313%
Overige uitbreidingsprojectenUitbreiding18515%
Bovenbouwvernieuwingsprojecten **Vervanging12010%
Overige vervangingsprojectenVervanging19015%
Subtotaal ministerie 99681%
Gefinancierd door derden   
Projecten provincies en gemeenten 20116%
Projecten FENS 313%
Subtotaal derden 23219%
Totaal investeringen 1.228100%

* Geoormerkte programma's zijn groepen projecten die tezamen een bepaalde investering realiseren. Voor deze programma's worden geoormerkte gelden door het ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar gesteld. Voorbeelden zijn de programma's Reistijdwinst, Herstel Plan Spoor fase 2 en Stop Tonend Sein.
** Bovenbouwvernieuwingsprojecten hebben betrekking op de vervanging van ballast, dwarsliggers, spoorstaven, bevestigingsmaterialen en wissels.


Ingebruikname

De in gebruik genomen vaste activa in 2012:

Hanzelijn 510
Grote stations vernieuwingsprojecten 143
Bovenbouwvernieuwingsprojecten86
Randstadspoorprojecten67
Bouw diverse onderdoorgangen56
Aanleg nieuwe halten61
Sporen in Arnhem37
Maasvlakte II35
Diverse kleinere projecten327
 1.322

Niet activeerbare investeringen

Dit betreft in 2012:

Rijn-Gouwe lijn (niet doorgaan Light rail deel van het project)11
Bovenbouwprojecten (niet activeerbare deel)11
Herbouw verkeersleiding systeem9
Zwolle Spoort (als gevolg van gewijzigde scope perrontunnel)7
Saal (uitgaven door scopewijzigingen)5
Delft spoorzone (uitgaven kabels en leidingen derden)5
Sloopkosten bij diverse projecten5
Betuweroute Nazorg (gevelisolatie)4
Hanzelijn (diverse eenmalige uitgaven)4
Vertramming Zwolle-Kampen (stopzetten van het project)3
Infoplus (verplaatsingskosten klokken)3
Utrecht CS - Amsterdam Rijnkanaal (niet meer bruikbare engineeringsproducten)3
Geluidregister3
Diverse kleinere projecten26
 99

Desinvesteringen

De desinvesteringen zijn veroorzaakt door met name onderstaand projecten:

Sloop bij reguliere bovenbouwvervangingsprojecten20
Sloop in het kader van grote functiewijzigingsprojecten (grote stations vernieuwingsprojecten, Hanzelijn, Randstadspoor en sporen in 's-Hertogenbosch)20
Sloop in het kader van vervangingsprojecten8
Diverse kleinere projecten7
 55

Herwaardering

De herwaardering van de materiële vaste activa in 2012 is gebaseerd op de samengestelde indexcijfers van de CBS-maandstatistieken over de periode september 2011 tot en met augustus 2012.
De gehanteerde indexcijfers laten een inflatiecorrectie zien van 0,07% tot 1,89%.

Overige mutaties

De mutatie bij de materiële vaste activa betreft de overdracht van Reizigersinformatie systemen naar de NS (EUR 42 miljoen). Onder overige mutaties bij de materiële vaste activa zijn tevens opgenomen overboekingen van categorieën activa naar aanleiding van recente inzichten in de verschillende typen objecten.
De mutatie bij de Werken in Constructie betreft herrubricering in verband met het economisch eigendom van objecten (EUR 95 miljoen), overdracht van Reizigersinformatie naar NS (EUR 3 miljoen) en correctie op investeringen voorgaande jaren (EUR 6 miljoen).

Buiten afschrijving geraakte activa

De post Materiële vaste activa bevat een groot aantal objecten waarvan de afschrijvingstermijn is verstreken en daarmee buiten afschrijving geraakt. De technische staat van deze objecten laat toe dat deze objecten niet op korte termijn vervangen behoeven te worden. Het gaat hierbij met name om: stationsgebouwen, spoorbruggen, beveiliging, bovenleiding en draagconstructie, perronkappen en bovenbouw.