Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Uw resultaten na verfijning

Er zijn 16 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

1. Materiële vaste activa

 Dragen, geleiden en doorsnijdenEnergieBeheersen en communicatieBeveiligenTransferWerken in constructie TotaalStand per 31 december 2011       Aanschafwaarde 21.4294.5481.2842.8184.2151.99636.290Cumulatieve

2. Financiële vaste activa

 DeelnemingenOverige vorderingenTotaal     Stand per 31 december 20111391392    Toevoegingen 033Onttrekkingen 0-98-98Overdracht0-296-296Stand per 31 december 2012101

3. Vorderingen

 31 december 201231 december 2011Vorderingen op derden 9780Vordering op de Rijksoverheid 04Vorderingen op deelnemingen86Vorderingen omzetbelasting251Vorderingen omgevingswerken2316Vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte

4. Liquide middelen

 31 december 201231 december 2011   Totaal banktegoeden590585

5. Eigen vermogen

 Gestort KapitaalWettelijke reserve deelnemingenAgioHerwaarderings-reserveOverige reservesOnverdeeld resultaatTotaalStand per 31 december 20110,020,31.5994.098505.702        Mutaties

6. Voorzieningen

 Omgevingswerken    OnderhoudVernieuwingJubileum-uitkeringenDiversenTotaalStand per 31 december

7. Langlopende schulden

 31 december 201231 december 2011Onderhandse leningen314345Totaal 314345

8. Kortlopende schulden

 31 december 201231 december 2011Leveranciers en handelscrediteuren 7453Schulden aan deelnemingen510Kortlopende schulden Rijksoverheid14992Belastingen en sociale lasten 1220Overige kortlopende schulden 33Totaal 243178

9. Overlopende passiva

 31 december 201231 december 2011NS Groep NV inzake raamovereenkomst (FENS)0391Bijdragen inzake stationsprojecten710Investeringsbijdragen13.77113.293Egalisatiereserve7-11Fonds winterweer88Overlopende passiva (kortlopend)322285Totaal 14.11513.

10. Bijdragen

 20122011   Exploitatiebijdragen Rijksoverheid816838Amortisatie investeringsbijdragen416415Gebruiksvergoeding251239Totaal1.4831.