Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Kasstroomoverzicht 2012

Bedragen in miljoenen euro's

    2012  2011
        
        
Resultaat uit bedrijfsuitoefening    0  0
        
Aanpassingen voor:       
Mutaties egalisatierekening  18  24 
Exploitatiedeel herwaardering  0  -2 
Afschrijvingskosten vaste activa   626  594 
Niet-activeerbare investeringen/liquidatieresultaten   99  87 
Vrijval herwaarderingsreserve  -211  -206 
Amortisatie investeringsbijdragen  -416  -415 
Desinvesteringen  55  79 
Mutaties voorzieningen   -7  29 
Dotatie egalisatierekening  0  54 
        
    164  244
Mutaties werkkapitaal        
Vorderingen   -39  210 
Kortlopende schulden   65  68 
Overlopende passiva (kortlopend)  37  -150 
    64  128
Kasstroom uit operationele activiteiten    228  372
        
Investeringen materiële vaste activa:       
In opdracht van Rijksoverheid  -996  -1.076 
In opdracht van Derden  -232  -246 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten    -1.228  -1.322
        
        
Investeringsbijdragen van Rijksoverheid  852  891 
Investeringsbijdragen van Derden  187  239 
Dividenduitkering  0  -92 
Storting agio op aandelenemissie  0  155 
Aflossing leningen (geen herfinanciering)  -31  -149 
Onttrekkingen overlopende passiva  -3  -14 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten    1.005  1.030
        
Totale kasstroom    5  80
        
Liquide middelen einde boekjaar   590  585 
Liquide middelen begin boekjaar   585  505 
Mutatie liquide middelen    5  80