Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Winst- en verliesrekening 2012

Bedragen in miljoenen euro's

        2012     2011
               
Bijdragen 10            
Exploitatiebijdragen Rijksoverheid     816     838  
Amortisatie investeringsbijdragen     416     415  
Gebruiksvergoeding     251     239  
        1.483     1.492
               
Diverse bedrijfsopbrengsten 11            
Geactiveerde productie eigen bedrijf     115     126  
Overige bedrijfsopbrengsten     55     64  
        170     190
Bedrijfsopbrengsten       1.653     1.682
               
Exploitatielasten 12            
Kosten van uitbesteed werk     -655     -651  
Lonen en salarissen     -236     -228  
Sociale lasten     -37     -32  
Afschrijvingskosten     -626     -594  
Overige waardeveranderingen vaste activa     -154     -166  
Overige bedrijfslasten     -127     -174  
        -1.835     -1.845
Vrijval herwaarderingsreserve 13     211     206
        -1.624     -1.639
               
FinanciĆ«le baten en lasten 14     -11     -19
               
Bedrijfslasten       -1.635     -1.658
               
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor mutatie egalisatiereserve en belastingen 15     18     24
               
Mutatie egalisatierekening 16     -18     -24
               
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen       0     0
               
Belastingen       0     0
               
Resultaat na belastingen       0     0