Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Balans per 31 december 2012

Bedragen in miljoenen euro's (vóór verwerking van het resultaat)


Activa     31 december 2012   31 december 2011
               
Vaste activa              
Materiële vaste activa 1   19.820     19.305  
Financiële vaste activa 2   1     392  
        19.821     19.697
Vlottende activa              
Vorderingen 3   171     132  
Liquide middelen 4   590     585  
        761     717
Totaal Activa       20.582     20.414
 
Passiva     31 december 2012   31 december 2011
               
               
Eigen vermogen 5     5.704     5.702
               
Voorzieningen 6     206     213
               
Langlopende schulden 7     314     345
               
Kortlopende schulden 8     243     178
               
Overlopende passiva 9     14.115     13.976
               
Totaal Passiva       20.582     20.414