Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Uw resultaten na verfijning

Er zijn 21 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Balans per 31 december 2012

Bedragen in miljoenen euro's (vóór verwerking van het resultaat)

Winst- en verliesrekening 2012

Bedragen in miljoenen euro's

Kasstroomoverzicht 2012

Bedragen in miljoenen euro's

Grondslagen voor de jaarrekening

ProRail is een publieke dienstverlener in spoormobiliteit die 24/7 zorgt voor een beschikbaar, betrouwbaar en veilig spoor voor klanten.

1. Materiële vaste activa

 Dragen, geleiden en doorsnijdenEnergieBeheersen en communicatieBeveiligenTransferWerken in constructie TotaalStand per 31 december 2011       Aanschafwaarde 21.4294.5481.2842.8184.2151.99636.290Cumulatieve

2. Financiële vaste activa

 DeelnemingenOverige vorderingenTotaal     Stand per 31 december 20111391392    Toevoegingen 033Onttrekkingen 0-98-98Overdracht0-296-296Stand per 31 december 2012101

3. Vorderingen

 31 december 201231 december 2011Vorderingen op derden 9780Vordering op de Rijksoverheid 04Vorderingen op deelnemingen86Vorderingen omzetbelasting251Vorderingen omgevingswerken2316Vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte

4. Liquide middelen

 31 december 201231 december 2011   Totaal banktegoeden590585

5. Eigen vermogen

 Gestort KapitaalWettelijke reserve deelnemingenAgioHerwaarderings-reserveOverige reservesOnverdeeld resultaatTotaalStand per 31 december 20110,020,31.5994.098505.702        Mutaties

6. Voorzieningen

 Omgevingswerken    OnderhoudVernieuwingJubileum-uitkeringenDiversenTotaalStand per 31 december