Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

De aandeelhouder

De aandelen van ProRail zijn in handen van de Nederlandse Staat, via de aparte rechtspersoon Railinfratrust BV. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu vertegenwoordigt de Staat. Als aandeelhouder is het ministerie onder meer bevoegd om:

  • De leden van de raad van commissarissen te benoemen.
  • De leden van het statutair bestuur te benoemen en te ontslaan.
  • Een accountant opdracht te geven om de jaarrekening te controleren.
  • De jaarrekening vast te stellen.
  • Het bezoldigingsbeleid van het statutair bestuur vast te stellen.

Een andere taak van de algemene vergadering is het goedkeuren van voorgenomen besluiten van de directie. Welke dat zijn, staat in de statuten. Het gaat onder meer om besluiten over:

  • Wijzigingen in de strategie van de onderneming.
  • Het aangaan van een ingrijpende, duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon.

Als de minister volgens andere wet- en regelgeving al een goedkeurings- of instemmingspositie heeft over deze besluiten, dan is goedkeuring van de algemene vergadering niet nodig. De bevoegdheden van de aandeelhouder staan in de statuten, te vinden op Prorail.nl.

De aandeelhouder in 2012

De jaarlijkse vergadering van aandeelhouders vond 21 maart 2012 plaats. Daarbij nam de aandeelhouder kennis van het jaarverslag 2011 en stelde de jaarrekening 2011 vast. De accountant was bij deze bespreking aanwezig voor een toelichting op de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de jaarrekening. Al eerder had de raad kennisgenomen van de bevindingen van de accountant over de jaarrekening.

Tijdens de vergadering besprak de aandeelhouder de winstbestemming over 2011. Omdat de winst € 0 was, vond geen besluitvorming plaats over de winstbestemming. Verder verleende de aandeelhouder kwijting aan commissarissen en leden van het bestuur over 2011. Daarnaast gaf de aandeelhouder goedkeuring aan de overdracht van de verantwoordelijkheid voor reisinformatie van ProRail naar NS. De aandeelhouder besloot mevrouw Zuiderwijk-Jacobs te herbenoemen als commissaris.

In 2012 besloot de aandeelhouder tot aanpassing van het bezoldigingsbeleid van het statutair bestuur van ProRail (zie het onderdeel Bezoldiging directie). Dit na overleg met de raad van commissarissen. De aandeelhouder besloot ook – op initiatief van de raad – de vergoedingssystematiek van de raad aan te passen (zie hieronder 'Bezoldiging raad van commissarissen'). In september 2012 sprak een vertegenwoordiging van de raad van commissarissen met de aandeelhouder over de algemene gang van zaken.

Bezoldiging raad van commissarissen

Tot 1 juli 2012 ontvingen commissarissen een vaste jaarlijkse vergoeding. Daarnaast kregen commissieleden een vergoeding per bijgewoonde vergadering. Vanaf 1 juli 2012 geldt een nieuwe systematiek: de vergoeding is een vast bedrag.

Vergoedingssystematiek raad van commissarissen (vergoeding in € per jaar, brutobedragen prijspeil 1 januari 2012)

Tot 1 juli 2012
 Vaste vergoedingPresentiegeld per bijgewoonde commissievergadering
President-Commissaris30.6362.083
Lid19.4802.083
Vanaf 1 juli 2012
 Vaste vergoedingIndien actief in een commissie (bedrag per commissie, waarbij selectie- en benoemingscommissie en de remuneratiecommissie als één commissie worden beschouwd)
President-Commissaris30.5607.500
Lid19.4327.500

Een overzicht van de bezoldiging van het statutair bestuur in 2012 en 2011 is opgenomen in de jaarrekening.

De indexatie van de vergoedingen van de raad volgt de indexatie uit de CAO ProRail.

Een overzicht van de bezoldiging van de raad van commissarissen in 2012 is opgenomen in de jaarrekening.

Nevenfuncties leden raad van commissarissen

Naam (Neven)functie
De heer M.A.M. Boersma Functie:
  - Onafhankelijk adviseur
  Nevenfuncties:
  - Voorzitter Raad van Commissarissen Telegraaf Media Groep.
  - Lid Raad van Commissarissen PostNL.
  - Voorzitter Raad van Toezicht VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg.
  - Non-executive Director Neste Oil Corporation, Finland.
  - Chairman Prometheus Energy Group, Redmond, Washington, USA.
  - Senior Adviser First State Investments, UK.
Mevrouw J.G.H. Helthuis Functie:
  - Directievoorzitter Monuta (uitvaartverzorging, tot 1 april 2012).
  - Adviseur Monuta (mei-juni 2012).
  Nevenfunctie:
  - geen
De heer W.E. Kooijman Functie:
  - Executive Vice President HR & Industrial Relations KLM.
  Nevenfuncties:
  - Voorzitter Nederlandse Vereniging Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).
  - Voorzitter van de European Works Council Air France-KLM (KLM).
De heer P.T.H. Timmermans Functie:
- CEO AWT-Group (vrachtvervoer per spoor in centraal Europa).
Nevenfunctie:
  - geen
Mevrouw C.J.G. Zuiderwijk-Jacobs Functie:
- Voorzitter Transitie Raad van Bestuur Kamers van Koophandel en Syntens (vanaf november2012).
  Nevenfuncties:
  - Commissaris Indaver (afvalbeheer).
  - bestuurslid PBLQ (advisering, onderzoek en opleiding voor de publieke sector).

Een actueel overzicht van de (neven)functies van de commissarissen staat op ProRail.nl.

Overig

ProRail heeft geen leningen verstrekt aan leden van de raad van commissarissen of directie. Het beleid is om dat ook niet te doen.