Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie doet voorstellen aan de raad over het bezoldigingsbeleid van directieleden. Ook maakt de commissie voorstellen voor (wijzigingen van) de individuele bezoldiging van directieleden. Verder voert deze commissie de voortgangs- en beoordelingsgesprekken met directieleden. De remuneratiecommissie stelt een remuneratierapport op over zijn werkzaamheden. Dit verslag is opgenomen onder de kopjes ‘remuneratiecommissie in 2012’, ‘de raad als werkgever’, ‘samenstelling bestuur’, ‘bestuur’, ‘termijn’, ‘bezoldiging bestuur’, ‘vervoer’, beoordelingscyclus bestuur’, ‘functiezwaarte’, ‘beoordeling in 2012 over 2011’ en ‘beoordeling in 2013 over 2012’.

Remuneratiecommissie in 2012

In 2012 kwam de remuneratiecommissie zeven keer bijeen. Besproken werd het bezoldigingsbeleid voor de statutaire en niet-statutaire directie en de vergoeding aan de raad. Ook besproken werden de gevolgen van het gewijzigde beloningsbeleid voor de beloning van de directieleden.

Begin 2012 besprak de remuneratiecommissie met de individuele directieleden hun functioneren in 2011. In de loop van 2012 werd ook de voortgang van de functioneringsdoelstellingen voor 2012 met hen besproken.

Bespreking eigen functioneren raad van commissarissen

De raad van commissarissen evalueerde in maart 2013 zijn eigen functioneren in 2012. Dit gebeurde samen met een externe deskundige. Deze deskundige voerde ter voorbereiding onder meer gesprekken met de directieleden, enkele medewerkers, de accountant en een vertegenwoordiging van de aandeelhouder. Naar aanleiding van de bespreking heeft de raad van commissarissen een aantal onderwerpen geformuleerd waaraan de raad in 2013 extra aandacht zal besteden.