Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Activiteiten in 2012

In 2012 kwam de raad bijeen in zes reguliere vergaderingen. Daarnaast waren er besprekingen in de verschillende commissies (zie het onderdeel Commissies van de raad). Verder waren er de volgende bijeenkomsten:

 • Tijdens een studiereis naar Zwitserland bekeken raad en bestuur van ProRail hoe de Zwitserse spoorwegbeheerder SBB omgaat met zaken als ERTMS (Europese standaard voor treinbeïnvloeding en spoorwegseinen), winterweer en reputatiemanagement.
 • Een vertegenwoordiging van de raad was aanwezig bij een bespreking tussen het bestuur en de ondernemingsraad. Deze bespreking ging over de algemene gang van zaken.
 • Een vertegenwoordiging van de raad gaf de ondernemingsraad toelichting op de (wijzigingen in) de beloning van het bestuur.
 • Tijdens een werkbezoek aan de Amsterdamse Zuidas kreeg de raad informatie over de betekenis van het nieuwe Zuidasdok voor het spoor.

Besluiten in 2012

De raad van commissarissen stelde in 2012 vast:

 • Het verslag van de raad van commissarissen over 2011.
 • Het voorstel aan de aandeelhouder voor het beloningsbeleid voor het statutair bestuur van ProRail.
 • Het beloningsbeleid voor de overige leden van de directie.
 • Het voorstel aan de aandeelhouder voor aanpassing van de vergoedingssystematiek van de raad van commissarissen.
 • Het voorstel aan de aandeelhouder voor herbenoeming van mevrouw Zuiderwijk-Jacobs.
 • De betrokkenheid van de raad bij investeringen.
 • De beoordelingscyclus van de directie door de raad van commissarissen.

In 2012 gaf de raad zijn goedkeuring aan of instemming met de overdracht van reisinformatie van ProRail naar NS, de jaarrekening 2011 en de uitgangspunten van de ICT-strategie van ProRail. Goedgekeurd werden verder investeringen in:

 • De aanleg van een GSM-R-systeem.
 • De uitbreiding van de Maasvlakte West.
 • De Tram Vlaanderen-Maastricht.
 • De vervanging van de treinbeveiligingen ’t Gooi en Weert en omstreken.
 • Het project OV-SAAL cluster A 2016.
 • Het doorstroomstation Utrecht.
 • Het eindstation Erasmuslijn in Den Haag.
 • De spoorzone Ede.
 • De MerwedeLingeLijn.
 • Het stationsgebied in Tilburg.

De raad besprak in 2012 onder meer:

 • De resultaten van de zelfevaluatie van de raad over 2011.
 • De kwartaalrapportages over het vierde kwartaal van 2011 en de eerste drie kwartalen van 2012.
 • De aanbevelingen van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Commissie Kuiken).
 • Het accountantsverslag 2011.
 • De management letter 2012 en het overzicht van de opvolging van de bevindingen van de managementletter 2011.
 • Het jaarverslag 2011.
 • De winterweerontwikkelingen.
 • De voortgang van het Programma 2012-2015 ‘In samenspel naar een vernieuwd Nederlands spoor’.
 • De lange termijnspooragenda van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 • Het ongeval Singelgracht in Amsterdam.
 • De ontwikkeling van de reputatie van ProRail.
 • De samenwerking met externe partijen.
 • De opzet en werking van het risicomanagementsysteem: dat gebeurde op basis van de bespreking van een visie op riskmanagement en een notitie over riskmanagement.
 • De betekenis van de verkiezingsuitslagen en het regeerakkoord voor ProRail.
 • Een nieuw te realiseren verkeersleidingpost in Utrecht.
 • De wijziging in de beheerconcessie tot 2015 en het raamwerk financiële reeks voor het beheerplan 2013.
 • De stand van zaken van het Programma Hoogfrequent Spoor.
 • De voorbereiding op de (her)benoeming van drie directieleden.
 • De reorganisatie van financiële functies binnen ProRail.
 • De organisatie van innovatie bij ProRail.

De raad nam alle besluiten tijdens de reguliere vergaderingen, behalve één besluit dat niet kon wachten tot de volgende vergadering. Dit besluit werd buiten de vergadering genomen, volgens de procedure uit de statuten.