Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Het werk van de raad

De raad houdt toezicht op het beleid van de directie van ProRail en op de algemene gang van zaken bij ProRail. De raad staat de directie met advies terzijde. De raad is ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de leden van de directie. De raad handelt op basis van de bevoegdheden uit de statuten. De statuten staan op ProRail.nl.

Toezichtskader

Het toezichtkader dat de raad gebruikt , bestaat onder meer uit de strategie ‘In samenspel naar een vernieuwd Nederlands spoor’ en het jaarlijkse beheerplan. Dit plan heeft de beheerconcessie die ProRail van de overheid heeft ontvangen als basis. Verder zijn de jaarbegroting en managementcontracten van de leden van de directie onderdelen van het toezichtskader van de raad.

Voorgenomen besluiten toetsen

De raad moet zijn rol als toezichthouder goed kunnen vervullen. Daarom legt de directie een aantal voorgenomen besluiten vooraf ter goedkeuring voor aan de raad. In de statuten staat welke besluiten dat zijn. De raad toetst de voorgenomen besluiten en de betekenis van in- en externe ontwikkelingen voor ProRail onder meer op:

  • De bijdrage aan de realisatie van de strategische doelstellingen.
  • De financiële betekenis.
  • De beheersing van eventuele risico’s.
  • De passendheid bij de maatschappelijke positie en rol van ProRail.
  • De betekenis voor de beheersbaarheid van de organisatie, bijvoorbeeld de prioriteitstelling en de belastbaarheid.
  • De eventuele gevolgen voor de reputatie van ProRail.

Informatievoorziening

De raad ontvangt elk kwartaal een rapportage. Die bevat informatie over de voortgang van doelstellingen binnen ProRail. Deze informatie is geordend op algemeen beeld, veiligheid, milieu, punctualiteit, treinpaden en uitval, productie, betrouwbaarheid, klanttevredenheid, imago, bezettingsontwikkeling, medewerkers en project- en exploitatieontwikkeling.

In de rapportage staat ook een dashboard met de ontwikkeling van diverse prestatie-indicatoren.

Verder ontvangt de raad elk kwartaal de rapportage voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook ontvangt de raad een overzicht van de ontwikkelingen van projecten met een verwacht hoog risico, en een overzicht dat laat zien hoe het staat met de actiepunten die komen uit de jaarrekeningcontrole van vorig jaar.

Over de informatie

De raad krijgt zijn informatie van de directie, de accountant en de berichtgeving in de pers. Daarnaast zijn contacten tussen de raad en de ondernemingsraad een informatiebron. De raad ziet erop toe dat de ontvangen informatie aspecten laat zien die relevant zijn voor klanten, financiën en organisatie, bijvoorbeeld over veiligheid, stations en spooronderhoud. De raad toetst het werk van de directie op goede in- en externe samenwerking, communicatie, resultaatgericht werken, gerichtheid op het spoor en een hoog urgentiebesef.