Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Maatschappelijk verslaggevingsbeleid

Reikwijdte

De MVO-verslaglegging strekt zich uit van ProRail tot de keten waarbinnen ProRail actief is. Afhankelijk van de mate van invloed doen wij verslag over het gevoerde beleid en de behaalde prestaties. Alleen de prestatie-indicatoren van ProRail zelf worden verantwoord. Prestaties van deelnemingen laten we buiten beschouwing.

Keuze van onderwerpen

In dit jaarverslag doen we geen verslag van al onze activiteiten die maatschappelijke verantwoordelijkheid raken. Dat is een bewuste keuze. We beperken ons tot onderwerpen die een grote relevantie en een grote impact hebben voor onze stakeholders. Het resultaat geeft een goed beeld van onze strategie en van de activiteiten die we in 2012 hebben verricht. Alle thema’s die maatschappelijk van belang zijn komen aan bod. De uiteindelijke keuze van onderwerpen hebben de directies van de verschillende bedrijf- en stafeenheden van ProRail gemaakt. Hierover hebben we geen contact gehad met onze stakeholders.

Keuze prestatie-indicatoren

We maken onze prestaties in dit jaarverslag inzichtelijk en meetbaar met prestatie-indicatoren. Dat zijn in de eerste plaats de kernprestatie-indicatoren (KPI’s) die we hebben afgesproken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast meten we prestaties die we met andere stakeholders hebben afgesproken. Ook die zijn zichtbaar in dit jaarverslag. Alle indicatoren samen spelen een belangrijke rol bij het management en de sturing van de organisatie. En ze geven een goed beeld van onze maatschappelijke doelen en prestaties.

Definitie van prestaties

Bij het definiëren van de indicatoren heeft ProRail zich gebaseerd op afspraken die we hebben gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de andere stakeholders, en daarnaast op relevante internationale standaarden. Het uitgangspunt is telkens dat de indicator op een betrouwbare wijze moet kunnen worden bepaald. Wanneer dat niet mogelijk is, geven we een schatting. Als dat zo is, melden we dat.

Consistentie

We streven ernaar om dit jaarverslag consistent te laten zijn met voorgaande jaarverslagen. Daar wijken we alleen van af als nieuwe inzichten daarom vragen. Als dat het geval is, melden we dat.

Volgens de GRI-standaarden

Het Global Reporting Initiative is een internationale netwerkorganisatie die standaarden heeft opgesteld voor verslaglegging over duurzaamheid en MVO. Ook dit jaarverslag is volgens de GRI standaarden (3.0) opgesteld. Er is in dit jaarverslag een tabel opgenomen met de standaarden voorzien van een toelichting en een verwijzing naar de relevante onderwerpen in het jaarverslag.

Toepassingsniveau

We hebben het jaarverslag voorgelegd aan het GRI ter beoordeling van het toepassingsniveau. Dit is vastgesteld op niveau B. In onze groei naar verslaggeving over maatschappelijk verantwoord ondernemen willen we onze maatschappelijke verslaglegging na volgend jaar laten verifiëren door een accountant en werken we toe naar het hoogste verslaggevingsniveau. In 2012 hebben we de kwaliteit van de informatievoorziening omtrent enkele KPI’s laten onderzoeken door onze accountant.

 

GRI-statement