Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Operationele risico’s

Onder operationele risico’s vallen alle risico’s die te maken hebben met onze processen, mensen en systemen. Bijvoorbeeld risico’s op het gebied van veiligheid of verstoringen. Voor 2012 hebben we 5 operationele risico’s vastgesteld.

Operationeel risico 1: Een ernstig veiligheidsincident met inbegrip van security risico’s

Onder een ernstig veiligheidsincident verstaan we een incident met één of meer dodelijke slachtoffers tot gevolg. Zo’n incident kan ontstaan door fouten van medewerkers, van vervoerders, van aannemers of door het falen van systemen. ProRail volgt dit risico actief en heeft een prominente plek voor veiligheid binnen de bedrijfsvoering. Ook wordt intensief samengewerkt met andere partijen zoals vervoerders en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Operationeel risico 2: Bij verstoringen niet tijdige, niet volledige of onjuiste reisinformatie verstrekken

Als er een grote verstoring is, waarbij bijvoorbeeld treinen uitvallen, wordt de behoefte aan informatie groter. Tegelijkertijd wordt in een dergelijke situatie het tijdig, juist en volledig verstrekken van actuele informatie erg complex. In de loop van 2012 is de verantwoordelijkheid voor reisinformatie overgedragen aan de NS. Hiermee is dit toprisico komen te vervallen. De beheerste levering van broninformatie wordt nog steeds als gewoon operationeel risico onderkend en door de verantwoordelijke afdeling bewaakt.

Operationeel risico 3: Een langdurige ongeplande verstoring op het hoofdspoorwegennet

We sturen actief aan op het aanpakken van oorzaken, zodat de kans op een ongeplande verstoring kleiner wordt. Daarnaast hebben we een plan van aanpak opgesteld om de nadelige gevolgen van een ongeplande verstoring voor de reiziger zo klein mogelijk te maken.

Operationeel risico 4: Het niet kunnen leveren van onze kernprestaties door een gebrek aan gekwalificeerd personeel in de spoorsector

Om het spoor aan te leggen, te beheren en te onderhouden zijn we afhankelijk van gespecialiseerd personeel. Zonder dat personeel kan er een gebrekkige dienstverlening of een verhoging van de kosten ontstaan. Op dit moment kunnen wij en onze leveranciers de vacatures nog goed vullen. Maar we voorzien dat er in de toekomst krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. Daarom denken we nu al na over een manier waarop we dit risico in de toekomst kunnen beheersen, bijvoorbeeld met goed werkgeverschap en met ontwikkeling van talenten.

Operationeel risico 5: Het risico op het niet realiseren van de doelstellingen van programma’s en projecten.

ProRail is als opdrachtgever betrokken bij een aantal zeer grote bouwprojecten. Daarnaast verrichten we werkzaamheden om de bestaande infrastructuur te verbeteren en het onderhoud ervan te borgen. Deze werkzaamheden vinden nagenoeg altijd plaats ‘terwijl de winkel open is’. Dit betekent dat de geplande werkzaamheden stipt volgens plan moeten worden uitgevoerd. Het niet volgens plan uitvoeren van onze projecten heeft al snel grote financiële en operationele consequenties.