Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Structuur van de onderneming

ProRail B.V. is een niet-beursgenoteerde vennootschap volgens het verzwakte structuurregime. De Nederlandse Staat is via Railinfratrust B.V. de enige aandeelhouder van ProRail B.V.

Het organogram van ProRail

Aandeelhouder

De Nederlandse Staat is, via Railinfratrust B.V., de enige aandeelhouder van ProRail B.V. Het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De directie

De directie van ProRail bestaat uit 3 statutaire bestuursleden die samen met 2 niet-statutaire directieleden leiding geven aan de 5 bedrijfseenheden van ProRail:

 FunctieVerantwoordelijk voor
Mevrouw M.W. Gout-van SinderenStatutair bestuurder / President-directeurStrategie, communicatie, human resources, juridische zaken, innovatie en strategische en bestuurlijke relaties
De heer H.P.M.G. SteeghsStatutair bestuurder / Directeur FinanciënFinanciën, planning & control interne audits en facilitaire zaken
De heer P.M.E. DirixStatutair bestuurder / Directeur OperatieBeschikbaar, betrouwbaar en veilig spoor
De heer P.E.M. BuckDirecteur ProjectenAanleg en verbetering spoorinfra en stations
De heer P. KraaijeveldDirecteur Vervoer en dienstregelingGoede klantrelatie met vervoerders en een eerlijke verdeling van de spoorcapaciteit

De directie stelt de visie, missie, strategie en doelstellingen vast en is verantwoordelijk voor de realisatie ervan. De bedrijfseenheden zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de strategie.

De raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van ProRail, en bespreekt en toetst onder andere:

  • Het realiseren van de doelstellingen.
  • De strategie, risico's, opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.
  • Het financiële verslaggevingsproces.
  • Het naleven van de wet- en regelgeving.

De directie levert de raad van commissarissen tijdig de informatie die nodig is om als toezichthoudend orgaan van de onderneming te kunnen functioneren. De directie rapporteert over diverse ontwikkelingen aan de raad.

De raad van commissarissen geeft ook advies aan de directie. Deze structuur is een ‘two-tier corporate-bestuur’, waarbij de raad onafhankelijk is van de directie. De leden zijn onafhankelijk van elkaar, van de directie en van welk deelbelang dan ook. Bij het vervullen van hun taak richten de commissarissen zich op het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming. De raad heeft zijn functioneren vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen.

Benoeming, deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen

De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de leden van de raad van commissarissen. Potentiële nieuwe leden worden voorgedragen door de raad van commissarissen, na overleg met de centrale ondernemingsraad.

De raad bestaat uit minimaal 3 natuurlijke personen. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het aantal leden van de raad vastgesteld op 5. In de statuten van ProRail staat dat een commissaris maximaal voor 3 termijnen van 4 jaar kan worden benoemd. Een commissaris kan dus maximaal 12 jaar lid zijn van de raad.

De raad heeft een profielschets opgesteld waarbij rekening is gehouden met de aard en de activiteiten van ProRail, de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad. De raad van commissarissen evalueert de profielschets regelmatig om daaruit conclusies te trekken voor de eigen samenstelling, omvang en werkwijze.

Commissies van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft een selectie- en benoemingscommissie, een remuneratiecommissie en een auditcommissie ingesteld. Lees meer over de reglementen van deze commissies of bekijk een beschrijving van de commissarissen.

Selectie- en benoemingscommissie

De selectie- en benoemingscommissie bestaat uit 3 leden. Wanneer commissarissen en leden van de directie geselecteerd en benoemd moeten worden, bereidt deze commissie de besluitvorming voor. Ook houdt zij toezicht op het beleid van het bestuur over de selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bestaat uit 3 leden. Deze commissie stelt het beloningsadvies op voor de 5 directieleden en legt dit advies ter goedkeuring voor aan de raad. Op advies van de remuneratiecommissie – en in overeenstemming met de Corporate Governance Code – stelt de raad het remuneratierapport vast voor de directie van ProRail.

Auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit 3 leden. De auditcommissie ziet toe op de kwaliteit van de financiële informatievoorziening. Deze commissie richt zich ook op de transparantie en betrouwbaarheid van toekomstgerichte en niet-financiële informatie. Deze informatie is van groot belang voor de besturing van ProRail en voor onze aandeelhouder, subsidieverlener en stakeholders.