Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Resultaatbestemming

Ingevolge artikel 21.2 staat het resultaat na belastingen ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Over 2012 bedroeg het resultaat na belastingen EUR 0 miljoen (2011: EUR 0 miljoen).

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Directie en Raad van Commissarissen van ProRail B.V.

Disclaimer

Op deze website stelt ProRail aan de bezoekers van deze website bepaalde informatie ter beschikking. Deze informatie wordt door ProRail met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Colofon

Publicatie ProRail B.V., april 2012 Tekst Nawarra, Amsterdam  ProRail Vragen Indien u vragen heeft over de inhoud van het jaarverslag, dan kunt u contact opnemen met ProRail via internet www.

Voorwoord

Zeker op het spoor

Veilig reizen

Het spoor kan veiliger zijn, voor de reizigers en voor de medewerkers op de trein. Dit einddoel - een spoor zonder vermijdbare ongevallen, botsingen of ontsporingen - hebben we in 2012 nog niet bereikt.

Veilig leven

Het spoor houdt Nederland bereikbaar en draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio. Maar hoe meer treinen er rijden, hoe groter ook de impact op de omgeving: een trein die op volle snelheid rijdt, kan een risico zijn.

Veilig werken

Ook in 2012 is de aandacht voor de arbeidsveiligheid bij ProRail groot geweest. Wij verwachten dat het aantal veiligheidsincidenten onder medewerkers van ProRail en bij onze opdrachtnemers de komende jaren geleidelijk verder zal afnemen.

Punctualiteit in het reizigersvervoer

Met punctualiteit meten we hoeveel reizigerstreinen op de afgesproken tijd aankomen op een aantal stations. Bij de berekening gaan we uit van een toegestane afwijking van 3 minuten.

Punctualiteit in het goederenvervoer

Voor het goederenvervoer vergelijken we de werkelijke aankomsttijden met de planning, daarbij houden we rekening met de eventuele vertrekvertraging. Bij de berekening gaan we uit van een toegestane afwijking van 3 minuten.