Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

GRI Tabel

Code Indicator Niveau Verwijzing Toelichting en directe antwoorden
1 Strategie en analyse      
1.1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegden van de organisatie vol Voorwoord  
1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden vol Voorwoord, Maatschappelijke verwachtingen, Strategie, Risicomanagement  
2 Organisatie profiel      
2.1 Naam van de organisatie. vol   Direct antwoord:
ProRail BV
2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten. vol Profiel  
2.3 Operationele structuur van de organisatie. vol Profiel  
2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie vol Profiel  
2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is vol Profiel  
2.6 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm. vol Structuur van de onderneming  
2.7 Afzetmarkten vol ProRail in het kort  
2.8 Omvang van de organisatie vol Kerncijfers  
2.9 Significante veranderingen tijdens de verslag-periode wat betreft omvang, structuur of eigen-dom vol   Direct antwoord: 
Er zijn geen significante veranderingen geweest tijdens de verslagperiode
2.10 Onderscheidingen tijdens de verslagperiode toegekend vol Bouwprojecten  
3 Verslagparameters      
3.1 Verslagperiode vol   Direct antwoord: 
Jaar 2012
3.2 Datum van het meest recente verslag vol   Direct antwoord: 
14 maart 2012
3.3 Verslaggevingcyclus vol   Direct antwoord: 
Jaarlijks
3.4 Contactpunt vragen vol   Direct antwoord: 
www.ProRail.nl
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag vol Maatschappelijk verslaggevingbeleid  
3.6 Afbakening van het verslag. vol Maatschappelijk verslaggevingbeleid  
3.7 Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag. vol Maatschappelijk verslaggevingbeleid  
3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkings-verbanden, dochterondernemingen in gedeeltelijk eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere entiteiten die de vergelijkbaarheid tussen verschillende verslagperioden of verslaggevende organisaties aanzienlijk beïnvloeden. vol Maatschappelijk verslaggevingbeleid  
3.9 De technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen vol Maatschappelijk verslaggevingbeleid  
3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie . vol Maatschappelijk verslaggevingbeleid  
3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden die voor het verslag zijn toegepast. vol Maatschappelijk verslaggevingbeleid  
3.12 GRI inhoudsopgave vol GRI index  
3.13 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het betrekken van externe assurance van het verslag. vol Maatschappelijk verslaggevingbeleid  
  Bestuursstructuur      
4.1 Bestuursstructuur vol Corporate Governance  
4.2 Heeft de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam een leidinggevende rol. vol Corporate governance structuur  
4.3 Aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam niet Corporate governance structuur ProRail heeft een two tier structuur. Indicator is niet van toepassing.
4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om aanbevelingen te doen aan of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuurslichaam. vol Ondernemingsraad Direct antwoord: 
Alle aandelen zijn indirect in handen van de Nederlandse staat. Er zijn geen minderheidsaandeelhouders. Medewerkers worden vertegenwoordigd door de ondernemingsraad en de vakbonden.
4.5 Een koppeling tussen vergoedingen voor leden van het hoogste bestuurslichaam, topmanagers en leidinggevenden (met inbegrip van vertrekregelingen) en de prestaties van de organisatie (met inbegrip van sociale en milieu-gerelateerde prestaties). vol Verslag van de raad van commissarissen  
4.6 Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden. vol Corporate governance structuur  
4.7 Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van het hoogste bestuurslichaam voor het sturen van de strategie van de organisatie aangaande economische, milieugerelateerde en sociale onderwerpen. vol Corporate governance structuur  
4.8 Missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten die van belang zijn voor de economische, milieugerelateerde en sociale prestaties. vol Veilig werken, Risicomanagement Corporate Governance code Nederlandse Corporate Governance Code
4.9 Procedures van het hoogste bestuurslichaam voor het overzien van de inventarisatie en het beheer door de organisatie van economische, milieugerelateerde en sociale prestaties, met inbegrip van relevante risico’s. vol Corporate governance structuur, Verslag van de raad van commissarissen  
4.10 Processen voor het evalueren van de eigen prestaties van het hoogste bestuurslichaam, in het bijzonder betreffende economische, milieugerelateerde en sociale prestaties. vol Corporate governance structuurVerslag van de raad van commissarissen
 
4.11 Toepassing van het voorzorgsprincipe vol Risico management, compliance-risico's  
4.12 Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven. vol Groen Spoor CO2 prestatieladder
4.13 Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en/of nationale/internationale belangenorganisaties vol   Direct antwoord: 
Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), Rail Net Europe (RNE), European Rail Infrastructure Managers (EIM), Rail Rail Infrastructure Managers (EIM), Rail Cargo Information Netherlands, Railforum, railAlert, Stichting bewuste bouwers, Raad voor Vastgoed Rijksoverheid, Rijksprojectenacademie, Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen, Kennis in het Groot (KING), Stichting Ondergronds Bouwen, Raad van advies Instituut voor Bouwrecht, Adviesraad van de Raad van Arbitrage voor de bouw, Stichting Bouwpluim, Bouwreflectie, Innovatietafel, Stichting Vernieuwing Bouw, Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport, VNO-NCV.
4.14 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken. vol Stakeholders  
4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden vol Stakeholders  
4.16 Benadering van het betrekken van belanghebbenden. vol Stakeholders  
4.17 De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd vol Stakeholders  
  Economische prestatie indicatoren      
  DMA Economische prestaties vol Effectieve bestedingen, Lagere kosten, Jaarrekening  
  DMA Marktaanwezigheid vol Professioneel opdrachtgeverschap  
  DMA Indirecte economische effecten vol Innovatie  
EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd vol Effectieve bestedingen, Jaarrekening  
EC2 Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering. niet   De huidige verkenningen zijn nog niet zover dat een kwantitatieve impact voor ProRail bepaald is.
EC3 Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie. vol Niet in de balans opgenomen regelingen, pensioenverplichtingen  
EC4 Significante financiële steun van een overheid. vol Effectieve bestedingen, Bedrijfsopbrengsten, Investeringsbijdragen, exploitatiebijdragen  
EC5 Spreiding in de verhouding tussen het standaard aanvangssalaris en het lokale minimumloon op belangrijke bedrijfslocaties. niet   Activiteiten vinden alleen plaats in Nederland. ProRail rapporteert niet specifiek op deze indicator.
EC6 Beleid, methoden en deel van uitgaven betreffende lokaal gevestigde leveranciers op belangrijke bedrijfslocaties. niet   ProRail is alleen in Nederland actief. Onze werkzaamheden worden verricht vanuit het hoofdkantoor in Utrecht en de vier regio's. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen nationaal en lokaal gevestigde leveranciers.
EC7 Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel van het topkader dat afkomstig is uit de lokale gemeenschap op belangrijke bedrijfslocaties. niet   ProRail is alleen in Nederland actief en werft personeel in heel Nederland voor functies in Utrecht en in de vier regio's. ProRail rapporteert niet specifiek op deze indicator.
EC8 Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en diensten die voornamelijk ten behoeve van het algemeen nut worden geboden door middel van verplichtingen van commerciële aard, dan wel in natura of pro bono. niet   ProRail heeft geen actief beleid ter bevordering van het algemeen nut, aangezien we grotendeels gefinancierd zijn met publieke gelden.
EC9 Inzicht in en beschrijving van significante indirecte economische gevolgen, waaronder de omvang ervan. vol Innovatie, Treinen op tijd  
  Milieu prestatie indicatoren      
  DMA milieu vol Groen spoor  
EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume. deels Groen spoor Inkopen voor beheer en bouw worden verricht door leveranciers. Met CO2 prestatieladder stimuleert ProRail leveranciers vanuit ketenverantwoordelijkheid.
EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval uit externe bronnen niet   Inkopen voor beheer en bouw worden verricht door leveranciers. Met CO2 prestatieladder stimuleert ProRail leveranciers vanuit ketenverantwoordelijkheid.
EN3 Direct energieverbruik door primaire energiebron. vol Energieverbruik en CO2  
EN4 Indirect energieverbruik door primaire bron. vol Energieverbruik en CO2  
EN5 Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen. vol Energieverbruik en CO2  
EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiëntie of op duurzame energie gebaseerde producten en diensten, evenals verlagingen van de energie-eisen als resultaat van deze initiatieven. vol Energieverbruik en CO2  
EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik en reeds gerealiseerde verlaging. vol Energieverbruik en CO2  
EN8 Totale wateronttrekking per bron. niet   ProRail onttrekt geen water direct van bronnen. De indicator is niet materieel voor ProRail
EN9 Waterbronnen waarvoor wateronttrekking significante gevolgen heeft. niet    
EN10 Percentage en totaal volume van gerecycled en hergebruikt water. niet    
EN11 Locatie en oppervlakte van land dat eigendom is, gehuurd wordt, beheerd wordt in of grenst aan beschermde gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteitwaarde buiten beschermde gebieden. vol Natuur & landschap  
EN12 Significante gevolgen van activiteiten, producten en diensten op de biodiversiteit in beschermde gebieden en gebieden met een hoge biodiversiteitwaarde buiten beschermde gebieden. deels Natuur & landschap  
EN13 Beschermde of herstelde habitats. niet    
EN14 Strategieën, huidige maatregelen en toekomstige plannen voor het beheersen van de gevolgen van de biodiversiteit. vol Natuur & landschap  
EN15 Aantal op de rode lijst van de IUCN vermelde soorten en soorten op nationale beschermingslijsten met habitats in gebieden binnen de invloedssfeer van bedrijfsactiviteiten, ingedeeld naar hoogte van het risico van uitsterven. niet    
EN16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht. vol Energieverbruik en CO2  
EN17 Andere relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht. niet   ProRail rapporteert niet op deze indicator.
EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen. vol Energieverbruik en CO2  
EN19 Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht. niet   ProRail rapporteert niet op deze indicator.
EN20 NO, SO en andere significante luchtemissies naar type en gewicht. niet   ProRail rapporteert niet op deze indicator.
EN21 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming. niet   Waterafvoer van stations is relevant. ProRail rapporteert niet op deze indicator.
EN22 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingmethode. niet   Afvalverwijdering van stations en in bouw projecten is uitbesteed aan derden. ProRail rapporteert niet op deze indicator.
EN23 Totaal aantal en volume van significante lozingen. niet   Lozingen zijn relevant met name op emplacementen. Geconstateerde lozingen zijn onderdeel van milieuovertredingen.
EN24 Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, geëxporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk geldt op grond van bijlage I, II, III en VIII van de Conventie van Bazel en het percentage afval dat internationaal is getransporteerd. niet    
EN25 Benaming, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteitwaarde van wateren en gerelateerde habitats die significante gevolgen ondervinden van de waterafvoer en -afvloeiing van de verslaggevende organisatie. niet    
EN26 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie. deels   Direct antwoord: 
Voor enkele infrastructurele projecten worden compensatiemaatregelen getroffen, bijvoorbeeld het planten van bomen.
EN27 Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpakking is ingezameld, naar categorie. niet   ProRail levert geen producten met verpakkingsmateriaal. De indicator is niet relevant.
EN28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en - regelgeving. vol Milieuovertredingen De monetaire waarde van deze boetes is niet materieel in het kader van de verslaggeving. De verslaggeving richt zich op het aantal overtredingen.
EN29 Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden. niet    
EN30 Totale uitgaven aan en investeringen in milieubescherming naar type. niet    
  Arbeidsomstandigheden en indicatoren voor volwaardig werk      
DMA DMA arbeidsomstandigheden vol Een doelgerichte organisatie, een betrokken werkgever  
LA1 Totale personeelsbestand naar type werk en arbeidsovereenkomst. vol Opbouw medewerkersbestand  
LA2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep en geslacht. vol Opbouw medewerkersbestand  
LA3 Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die niet beschikbaar zijn voor deeltijdmedewerkers, per grootschalige activiteit. niet    
LA4 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt. vol   Direct antwoord: 
Alle medewerkers van ProRail vallen onder de CAO met uitzondering van enkele individuele directie- en managementleden (circa 1%).
LA5 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen, inclusief of dit wordt gespecificeerd in collectieve overeenkomsten. vol   Direct antwoord: 
Voor alle medewerkers geldt de opzegtermijn van tenminste 1 maand, zoals geregeld in de CAO. In een aantal specifieke gevallen worden in de arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken gemaakt.
LA6 Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo-commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen aan de controle op en advies over arbo-programma’s. vol   Direct antwoord: 
Alle medewerkers van ProRail worden gerepresenteerd door arbo-commissies. Deze arbo-commissies vallen onder de ondernemingsraad en houden zich bezig met zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn.
LA7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio. vol Veilig werken, Duurzame inzetbaarheid  
LA8 Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersingprogramma's ten behoeve van personeelsleden. deels Duurzame inzetbaarheid  
LA9 Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden. deels   Direct antwoord: 
Alle medewerkers van ProRail vallen onder de CAO met uitzondering van enkele individuele directie- en managementleden (circa 1%). Arbo-onderwerpen zijn geregeld in de CAO
LA10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie. niet   ProRail rapporteert niet op deze indicator.
LA11 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan. vol Duurzame inzetbaarheid, Onze kwaliteit  
         
LA12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling. deels   Direct antwoord: 
Voorlichting over prestatie- en loopbaanontwikkeling valt binnen reguliere beoordelings- en trainingsprogramma's en geldt voor alle medewerkers.
LA13 Samenstelling van bestuurslichamen en onder-verdeling van medewerkers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep en andere indicatoren van diversiteit. vol Diversiteit, samenstelling  
LA14 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkercategorie. niet   Alle medewerkers van ProRail vallen onder de CAO met uitzondering van enkele individuele directie- en managementcontracten. Er zijn geen principiële verschillen tussen mannen en vrouwen.
  Mensenrechten      
  DMA mensenrechten vol Inkoopbeleid De relevante onderwerpen bij ProRail zijn sociale aspecten, zoals veiligheid en werktijden.
HR1 Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten waarin clausules over mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de naleving van de mensenrechten is getoetst. niet   Investeringsovereenkomsten worden niet gescreend.
HR2 Percentage belangrijke leveranciers en aan-nemers die getoetst zijn op naleving van de mensenrechten en op getroffen maatregelen. vol Inkoopbeleid Direct antwoord: 
ProRail heeft standaardafspraken met aannemers (100%) voor bouw- en onderhoud aan het spoor met betrekking tot mensenrechtenaspecten, zoals werktijden.
HR3 Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten, met inbegrip van het percentage van het personeel dat de trainingen gevolgd heeft. niet    
HR4 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen. niet   ProRail heeft een beleid met vertrouwenspersonen en registreert als onderdeel van medewerkeronderzoek gevallen van ongewenst gedrag. ProRail rapporteert niet specifiek hierover.
HR5 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen gelden voor het recht op de uitoefening van de vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonder-handelingen, alsmede de maatregelen die zijn getroffen ter ondersteuning van deze rechten. niet   Bij ProRail hebben zich geen situaties voorgedaan, waarbij het recht van medewerkers op vrijheid van vereniging en gezamenlijke onderhandeling, is verhinderd.
HR6 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van kinderarbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van kinderarbeid. niet   Er zijn geen werkzaamheden geïdentificeerd, waarbij er een risico bestaat op kinderarbeid.
HR7 Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van gedwongen of verplichte arbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van gedwongen of verplichte arbeid. niet   ProRail is alleen actief in Nederland. ProRail rapporteert niet over deze indicator vanwege lage relevantie.
HR8 Percentage van het beveiligingspersoneel dat training heeft gevolgd in het beleid of de procedures van de organisatie betreffende aspecten van de mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten. niet    
HR9 Totaal aantal gevallen van overtreding van de rechten van de inheemse bevolking, alsmede de getroffen maatregelen. niet    
  Maatschappelijke prestatie indicatoren      
DMA DMA Maatschappelijk vol Beperken overlast, Veilig leven  
SO1 Effecten van de activiteiten op de gemeenschap vol Beperken overlast  
SO2 Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptiegerelateerde risico’s. niet   Meldingen van niet integer gedrag worden bijgehouden en onderzocht. ProRail rapporteert niet over specifieke percentages.
SO3 Percentage van het personeel dat training in anticorruptiebeleid en -procedures van de organisatie heeft gevolgd. niet   Medewerkers worden geïnformeerd over gedragscode, als onderdeel van het arbeidscontract. ProRail rapporteert niet over specifieke percentages.
SO4 Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie en/of integriteit. vol Integriteit, risico management  
SO5 Standpunten betreffende publiek beleid en deelname aan de ontwikkeling ervan, evenals lobbyen. niet   ProRail is een staatsdeelneming. We vormen geen standpunten over publiek beleid, behalve omtrent zaken gerelateerd aan onze activiteiten.
SO6 Totale waarde van financiële en in-natura-bijdragen aan politieke partijen, politici en gerelateerde instellingen per land. niet   ProRail wordt hoofdzakelijk gefinancierd met publieke gelden. Er worden geen financiële bijdragen gegeven op politiek gebied.
SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, anti-kartel-, en monopolistische praktijken, alsmede de resultaten van deze rechtszaken. niet    
SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving. niet   In het jaar 2011 zijn een aantal zaken met de NMA besproken voor de rechtbank. De bedragen zijn niet materieel in het kader van jaarverslaggeving.
  Gezondheid en veiligheid van consumenten      
DMA DMA gezondheid en veiligheid van consumenten vol Veilig reizen, actuele spoorinformatie  
PR1 Levensduurstadia waarin de gevolgen van producten en diensten voor gezondheid en veiligheid worden beoordeeld met het oog op verbetering en het percentage van belangrijke product- en dienstencategorieën die aan dergelijke procedures onderhevig zijn. vol Veilig reizen, veilig leven  
PR2 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende gevolgen voor gezondheid en veiligheid van producten en diensten gedurende de levensduur, naar type resultaat. niet    
PR3 Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld door procedures en het percentage van belangrijke producten en diensten die onderhevig zijn aan dergelijke informatie-eisen. vol Actuele spoorinformatie  
PR4 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende informatie over en etikettering van producten en diensten, naar type resultaat. niet    
PR5 Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van onderzoeken naar de klanttevredenheid. vol Stakeholders  
PR6 Programma’s voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes met betrekking tot marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring. niet   ProRail vervult geen commerciële activiteiten. ProRail rapporteert niet op deze indicator.
PR7 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring, naar type resultaat. niet    
PR8 Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het kwijtraken van klantgegevens. vol Vragen en klachten  
PR9 Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten. niet   ProRail rapporteert niet over deze indicator